banner-image

Šta donosi izmenjen Pravilnik o uzgoju koka nosilja u neobogaćenim kavezima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme  u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju  u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija  životinja,  kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama.

U Pravilniku je izmenjen član 32. koji se odnosi na kokoške nosilje koje se uzgajaju u neobogaćenim baterijskim kavezima. Predviđeno je da mora da se obezbedi površina poda za svaku kokošku nosilju od najmanje 550 cm2, ne uključujući prostore za hranjenje. Hranilice moraju da budu dugačke najmanje 10 cm za svaku kokošku nosilju u kavezu.

Pojilica u obliku korita treba da je dužine najmanje 10 cm za svaku kokošku nosilju u kavezu za neprekidno napajanje vodom ili najmanje dve šolje za napajanje ili dve kapljične pojilice.

Visina kaveza treba da bude najmanje 40 cm na najmanje 65% površine i koja na bilo kojoj tački nije niža od 35 cm. U kavezu mora da postoji i odgovarajući materijal za trošenje kandži.

Pod treba da bude napravljen od odgovarajućeg materijala koji ne ometa aktivnosti i fiziološke potrebe kokošaka nosilja, odnosno koji na odgovarajući način podupire svaki prema napred okrenuti prst na obe noge.

Ako je pod napravljen od pravougaone žičane mreže njegov nagib ne može da bude veći od 14% ili 8°, a ako pod nije napravljen od ovog materijala njegov nagib može da bude veći.

Neobogaćeni baterijski kavezi ne mogu se proizvoditi, uvoziti i zanavljati, odnosno pravna i fizička lica i preduzetnici koji prvi put uzgajaju kokoške nosilje ili ih uzgajaju u novom objektu ne mogu uzgajati kokoške nosilje u neobogaćenim baterijskim kavezima.

Ovaj Pravilnik primenjuje se na uzgoj kokošaka nosilja najkasnije do 31. decembra 2023. godine.