banner-image

Kako oni koji posluju sa hranom da se zaštite od korona virusa

Od proglašenja epidemije Koronavirusa (COVID-19) u Srbiji, posebna pažnja je usmerena na obezbeđivanje dovoljne količine hrane u svim delovima zemlje.

Stabilno snabdevanje hranom u uslovima epidemije COVID-19 je moguće samo ako subjekti u poslovanju sa hranom pristupe reviziji pojedinih operativnih postupaka, u skladu sa novonastalom situacijom, kao i ako obezbede potrebne uslove za sprovođenje ovako izmenjenih procedura u cilju zaštite zaposlenih.

Sledeći bitan korak je obaveštavanje zaposlenih o izmenjenim procedurama i praktična obuka za njihovu primenu.

Prema mišljenju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropske Agencije za bezbednost hrane (EFSA), bezbednost hrane nije ugrožena od virusa COVID-19, ako se primene dobre higijenske i proizvođačke prakse.

Ipak, neke od sanitarnih operativnih procedura (SOP) zahtevaju razmatranje, kako bi se sprovele preventivne mere koje su usmerene na zaštitu zaposlenih, dobavljača i potrošača u objektima za proizvodnju i promet hrane.

Informator se može preuzeti ovde.