banner-image

Standardi – 10 veličanstvenih

Bez uvođenja standarda ne treba ni razmišqati o pokretawu iole ozbiljnije proizvodnje i investicija, jer bez njih nema izvoza ni na evropsko,a često i na svetsko tržište.Ono što je sigurno to je da postoji 10 standarda o kojoma se mora povesti računa jer oni i otvaraju i yatvaraju vrata svetske, evropske a uskoro i naše pijace.

CE znak se odnosi na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda, koji obavezno mora da se nalazi kako na samom proizvodu/pakovanju, tako i na pratećoj dokumentaciji. Proizvodi bez CE znaka ne mogu da se nađu na tržištu Evropske unije.

ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Ključni ISO standardi primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:  Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001;  Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001;  Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000;  Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001. HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

Organska sertifikacija je sertifikacioni proces namenjen proizvođačima organske hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda. Neophodni uslovi za sertifikaciju uključuju paket standarda za gajenje, skladištenje, prerađivanje, pakovanje i pošiljku. U pitanju je proizvodnja sa što manje tretiranja, bez ili sa minimalnim procentom fungicida, pesticida, insekticida, rodenticida, anti-biotika, hormona i sintetičko-hemijskih supstanci. 

BRC standard je namenjen svim proizvođačima hrane koji hoće da uvedu dobru proizvodnu praksu, a imaju kvalitatetan sistem za  proizvodnju. Ovaj standard se može primeniti na svaku prerađivačku operaciju u kojoj se rukuje hranom (od samog početka proizvodnje, preko klanica, do prerađivanja hrane u konzerve, kao i prilikom proizvodnje visoko higijenskih proizvoda).

Košer je naziv sertifikata u industriji hrane i pića kojim se garantuje da je određeni prehrambeni proizvod ispunio zahteve propisane Torahom i da kao takav može biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske verske zajednice. Tendencija da se, bez obzira na veroispovest, ljudi sve više okreću zdravom načinu života, pa samim tim i ishrane, otvara nove tržišne mogućnosti za sva domaća preduzeća kojima je cilj širenje i unapređivanje postojećeg načina proizvodnje i poslovanja.  

Halal se odnosi na hranu koja je ‘dozvoljena’, odnosno hrana koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i koju većina muslimana širom sveta koristi. Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smeju se primenjivati svinjsko meso, krv, životinje mesojedi, ptice grabljivice, životinje koje su zaklane u ime nekog drugog a ne alaha, aditivi i emulgatori (emulgator E 120). Takođe, zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i želatina koji je svinjskog porekla.  

GlobalGap (nekada poznat po imenu EurepGap) je ustanovio standard koji je ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Za Vašu kompaniju Global Gap sertifikat naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane, povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu, evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine, povećava profit i daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde. 

Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način. Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga. 

FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni. FIDIC pruža proveren mehanizam pravne zaštite, sigurnosti i smanjene mogućnosti korupcije. 

 

 

CE ZNAK

CE je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda kvaliteta CE znak je obavezan i odnosi se na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda.

Zemlje članice Evropske unije su svojim zakonskim propisima i drugim merama obezbedile da se na tržište plasiraju i u upotrebi nađu samo proizvodi koji ne ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi ili drugih javnih interesa. Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU.

CE znak je legitimacija za izvoz sledećih proizvoda:

 • Igračke

 • Građevinski materijal

 • Jednostavnu opremu pod pritiskom

 • Radio i telekomunikacionu opremu

 • Medicinske uređaje

 • Mašine

 • Opremu za ličnu zaštitu

 • Satelitsku opremu

 • Gasne uređaje

 • Opremu koja radi sa visokim pritiskom

 • Razne uređaje

 • Neautomatske uređaje i opremu za merenje težine

 • Fitnes opremu

 • Liftove

 • Zaštitnu opremu za rad u eksplozivnim atmosferama

 • Merne instrumente

 • In Vitro dijagnostičku medicinsku opremu

 • Nautičku opremu

 • Električne uređaje

 • Parne kotlove

 • Civilni eksploziv

 • Rashladnu opremu

Uvođenje CE znaka je dosta olakšalo izvoz pomenutih proizvoda iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Nekad je bilo neophodno dobiti sertifikate za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

Znak CE mora da stoji na samom proizvodu ili, ako to priroda proizvoda ne dozvoljava, na pakovanju, kao i na pratećoj dokumentaciji. Znak mora da bude lako uočljiv, razgovetan i čitljiv. Ukoliko drugačije nije određeno, znak mora biti veličine minimum 5 milimetara.

Uvođenje CE znaka

Pri uvođenju CE znaka, preduzeće može da koristi sopstvene resurse i pripremi dokaze treće strane (tehničku i drugu dokumentaciju, sprovede ispitivanje) da je proizvod u skladu sa odgovarajućom direktivom za određeni tip proizvoda. Međutim, kako je procedura dosta komplikovana, preduzeća se najčešće odlučuju da potraže pomoć konsultantskih kuća. Provera usaglašenosti proizvoda sa propisanim standardima ponekad ne zahteva učešće ovlašćenog tela (Notified body), ali u većini slučajeva je neophodno. Provera se vrši u skladu sa Direktivom Saveta 93/465/EEC kojom je obuhvaćeno 8 modula:

A – Interna kontrola proizvodnje
B – EU tipsko ispitivanje proizvoda
C – Usaglašenost proizvoda sa direktivom za respektivni tip proizvoda
D – Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje
E – Obezbeđenje kvaliteta proizvoda
F – Verifikacija proizvoda
G – Pojedinačna verifikacija proizvoda
H – Potpuno obezbeđenje kvaliteta

Preduzeće ne mora za svaki tip proizvoda da prolazi kroz svaki od navedenih modula. Proces provere usaglašenosti za neke jednostavnije proizvode (npr. sijalice) obuhvata samo neke od koraka.

Prema pravilima, proizvođač mora u potpunosti da sprovede sledeće neophodne mere:

 • Da osigura da proizvodni proces obezbeđuje usaglašenost proizvoda sa odgovarajućom direktivom (sistem kvaliteta),

 • Da kompletira tehničku dokumentaciju o projektovanju, proizvodnji i funkcionisanju proizvoda, na službenom jeziku zemalja članica,

 • Da sastavi EC Deklaraciju, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o usaglašenosti sa direktivom po kojoj je izdata, podatke o proizvodu, proizvođaču, njegovom ovlašćenom predstavniku, sertifikacionom telu, kao i upućivanju na standarde i druga normativna dokumenta.

Utvrđivanje usaglašenosti se u načelu odnosi na proizvod, proces proizvodnje, uslugu, sistem kvaliteta i sistem životne sredine. Usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima, standardima i specifikacijama, dokazuje se izjavom isporučioca, izveštajem o ispitivanju u akreditovanoj laboratoriji, kao i izveštajem kontrolne organizacije i sertifikatom o usaglašenosti sertifikacionog tela.

ISO STANDARDI

Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda. Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001

 • Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001

 • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000

 • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001

ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.

ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 sertifikat je jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja. U tom smislu,  standard ISO 9001:2000 je primenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti i jedini se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu. Proces sertifikacije započinje tako što sistem menadžmenta kvaliteta – QMS (Quality Management System) mora biti u potpunosti dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta, a potom implementiran u organizaciji.

QMS sadrži:

 • poslovnik kvaliteta – opis načina zadovoljenja zahteva ISO 9001:2000,

 • procese – opisi aktivnosti kroz sve procesne faze,

 • procedure kvaliteta –  metodi upravljanja procesima,

 • radne instrukcije – uputstva za obavljanje individualnih zadataka i aktivnosti.

Nakon što su standardni uspešno implementirani u samoj organizaciji, sertifikaciju ISO 9001:2000 izvršava nezavisno međunarodno sertifikaciono telo. Sertifikacija predstavlja eksternu kontrolu, nakon čijeg pozitivnog izveštaja sledi izdavanje sertifikata za kvalitet koji se obnavlja na godišnjem nivou.

ISO 14001:2004

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine javio se kao reakcija na neodgovorno ponašanje velikog broja kompanija i organizacija, oslikavajući urgentnu potrebu tržišta za očuvanjem životne sredine. Implementacija Sistema ekološkog menadžmenta može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili čak na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe Vaše kompanije.

Implementacijom ISO 14001:2004 utvrđuje se koji od radnih procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, potom se postavljaju realni ciljevi i uvode neophodne mere za ostvarenje tih ciljeva. Tokom uvođenja ISO 14001 takođe se vrši odgovarajuća obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i opisuju se obaveze i ovlašćenja za izvršavanje ovih procesa.

Suština ovog standarda nije u zamenjivanju mašina, proizvoda ili procesa koji imaju negativan učinak na životnu sredinu, već je reč o postepenom smanjenju zagađenja zasnovanog na dužim vremenskim intervalima.

ISO 22000:2005

ISO 22000 predstavlja međunarodni standard koji obuhvata sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Novi standard ISO 22000:2005 ima za osnovu principe HACCP sistema za dobijanje finalnog prehrambenog proizvoda u potpunosti poštujući standarde bezbednosti:

 • praćenje, proučavanje i opis proizvodnog procesa radi preventive ili uspostavljanja kontrole u slučaju rizika za bezbednost hrane,

 • sprovođenje analize, procena i uspostavljanje kontrole,

 • menadžment i raspolaganje resursima.

ISO 22000 može se uspešno primeniti na:

 • primarne proizvođače hrane, uključujući i prerađivače hrane,

 • maloprodaju i isporuku hrane,

 • proizvodnju stočne hrane,

 • proizvođače opreme i materijala za pakovanje,

 • proizvođače aditiva, sastojaka i sredstava za čišćenje.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) je industrijski standard za implementaciju i sertifikaciju sistema za upravljanje sigurnošću i zdravljem osoblja, nastao usled potrebe za osiguravanjem bezbednosti u radnoj sredini.

Sertifikat OHSAS 18001 štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.

OHSAS 18001 se uspešno implementira u:

 • svim granama industrije,

 • tehničkim kompanijama,

 • hotelima i turističkim organizacijama,

 • pomorskim kompanijama,

 • računovodstvenim preduzećima,

 • svim kompanijama iz oblasti uslužnih delatnosti.

 • ORGANIC SERTIFIKAT (BIO)

  Organska sertifikacija je sertifikacioni proces namenjen proizvođačima organske hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda. Neophodni uslovi za sertifikaciju se razlikuju od države do države, ali generalno uključuju paket standarda za gajenje, skladištenje, prerađivanje, pakovanje i pošiljku.

  Svrha sertifikacije

  Usled prekomernog zagađenja planete i težnje za očuvanjem opšteg zdravlja, osamdesetih godina prošlog veka nametnula se potreba za smanjenjem hemijskih proizvoda koji se koriste u proizvodnji hrane. Intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom kakva je danas zastupljena na globalnom tržištu i sve većom upotrebom đubriva i pesticida, došlo je do preteranog zagađenja na poljoprivrednim površinama koje zahvataju veliki procenat naše planete. Iz tog razloga bilo je neophodno organizovati alternativni način proizvodnje koji će obezbediti dovoljne količine zdravije hrane, čija će proizvodnja i potražnja prevladati sadašnju konvencionalnu proizvodnju. Cilj je da se obezbedi kvalitet, spreči zloupotrebe i promoviše trgovinu organskom hranom. Današnji vid trgovine hranom zahteva obavezan organic sertifikat da bi svi korisnici u lancu trgovine bili sigurni da su kupili organski proizvedenu hranu, naročito krajnji konzumenti jer moraju da se oslone na sertifikaciona tela kako bi bili sigurni da su kupili kvalitetan organski proizvod.

  Farme i proizvođači hrane koji poseduju BIO sertifikat imaju strogo kontrolisanu proizvodnju biološki vrednije hrane. Biološku vrednost hrane određuje sam način gajenja, izbor vrsta i sorti ili rasa, kao i rast i razvoj u uslovima približnim prirodnoj sredini. Drugim rečima, u pitanju je proizvodnja sa što manje tretiranja, koja isključuje prisustvo fungicida, pesticida, insekticida, rodenticida, anti-biotika, hormona i sintetičko-hemijskih supstanci.

  Uslovi
   

 • Obavezna je upotreba zemljišta koje je bilo oslobođeno tretmana od hemijskih đubriva u periodu od nekoliko godina (3 godine i više), 

 • Neophodno je izbegavanje velikog broja hemijskih supstanci (npr. đubriva, pesticida, antibiotika, aditiva, rodenticida i fungicida), genetski modifikovanih organizama i sredstava za tretman voda,

 • Detaljno zapisani podaci o proizvodnji i prodaji organski proizvedenih proizvoda,

 • Strogo fizičko razdvajanje organske proizvodnje od konvencionalne proizvodnje,

 • Stalne inspekcije i nadgledanje proizvodnje u toku proizvodnog procesa.

 • Sertifikacioni proces

  Vlasnik farme ili menadžer je u obavezi da sprovede nekoliko novih aktivnosti, da bi farma dobro funkcionisala u novim uslovima:

  • Da nauči sve o organskom standardu, šta nije dozvoljeno u korišćenju na farmi, uključujući skladištenje, transport i prodaju;

  • Uslovi na farmi i proizvodnja se moraju uskladiti sa standardima, koji mogu usloviti menjanje objekta, nalaženje i menjanje potencijalnih dobavljača i dr.

  • Neophodno je detaljno vođenje dokumentacije, prethodni istorijat farme, način organizacije i rezultati ispitivanja vode i zemlje koji se koriste, svakodnevno beleženje proizvodnih i marketinških aktivnosti;

  • Pismena evidencija o godišnjem proizvodnom planu, sa svim neophodnim detaljima, od semena do prodaje: izvori nabavke semena, lokacije svih polja i useva, đubriva i kontrola suzbijanja štetočina, metodi žetve, evidencija skladištenog prostora;

  • Neophodna je godišnja inspekcija, ispitivanje sve dokumentacije i usmeni razgovori sa svim učesnicima u proizvodnji;

  • Godišnja inspekcijska/resertifikaciona naknada koja zavisi od države do države i od veličine poseda odnosno proizvodnje.

  Prva sertifikacija farme zahteva da zemljište bude pripremljeno tj. da se nisu upotrebljavale nedozvoljene supstance (sintetički materijali i dr.) u određenom broju godina. Konvencionalna farma mora biti u periodu konverzije, tj. da ispunjava standarde organske pojloprivrede dve do tri godine. Proizvodi koji se dobiju u ovom periodu ne smatraju se u potpunosti organskim.

  Sertifikacija kompanija koje ne proizvoda hranu je slična. Fokus je na sastojcima koji utiču na krajnji proizvod i uslovi rukovanja tim proizvodima. Transportna kompanija koja hoće da uvede organski sertifikat treba da ima detaljnu dokumentaciju o vozilima, skladištima, kontejnerima i sl, a restorani treba da imaju dozvolu inspekcije i od dobavljača koji su sertifikovani organik.

  Država koja je najdalje odmakla u napretku i razvoju organske proizvodnje je Danska, gde je 25% ukupne poljoprivredne proizvodnje pod BIO sertifikatom. Od domaćih preduzeća koja imaju Organic sertifikat izdvajaju se: Midi Organic, Zadrugar, Beli Stonovi,  Sirogojno, Suncokret, Albox, Foodland, Fungo Jug, DMV i drugi.

 • BRC STANDARD

  BRC (British Retail Consortium) standard je namenjen svim proizvođačima hrane koji hoće da uvedu dobru proizvodnu praksu, a imaju kvalitatetan sistem za  proizvodnju. Ovaj standard se može primeniti na svaku prerađivačku operaciju u kojoj se rukuje hranom, odnosno od samog početka proizvodnje tj. pakovanja svežih proizvoda, preko klanica, do prerađivanja hrane u konzerve, kao i prilikom proizvodnje visoko higijenskih proizvoda.

  1. Posvećenost izvršnog menadžment konstantnom napretku – Da bi bio efektivan svaki sistem kvaliteta u proizvodnji hrane neophodna je potpuna posvećenost izvršnog menadžmenta permanentnom napretku i razvoju.

  2. Plan bezbednosti hrane (HACCP) – Podloga sistema bezbednosti rukovanja hranom je efikasno sproveden HACCP sistem baziran na potrebama internacionalno priznatog Codex Alimentarius sistema.

  3. Bezbednost hrane i menadžment kvaliteta – Zahtevi koji su ovde potrebni su zasnovani na principima ISO 9000. Ovaj set ukjlučuje potrebe za specifikaciju proizvoda, potvrdu kvaliteta dobavljača, praćenje celog procesa proizvodnje, menadžment svih potencijalnih incidenata i opoziva pošiljki proizvoda.

  4. Standardi održavanja objekata za proizvodnju hrane – Neophodno je da budu jasno definisani zahtevi za uslove rada pri preradi hrane i okruženja uključujući održavanje zgrada i opreme, čišćenje, kontolu štetočina i otpada.

  5. Kontrola proizvoda – Zahtevi dizajna pakovanja određenog proizvoda, kontola na potecijalne alergente i rezultate laboratorijskih analiza.

  6. Kontrola proizvodnog procesa – Utvrđivanje osnova održavanja sigurnog proizvodnog procesa, kontrola mase/težine i kalibraže opreme za merenje.

  7. Obrazovano osoblje – Edukacija zaposlenih, kao i propisana odeća i lična higijena zaposlenih u proizvodnom procesu.

  Kako dobiti sertifikat BRC?

  Prvi korak  – Planiranje

  Za dobijanje BRC sertifikata najvažnije je da preduzeće budu upućeno u pravila po kojima se izdaje sertifikat i da pažljivo planira sve neophodne korake.

  Drugi korak – Priprema

  Naručivanje publikacije „Standardi  i načini prilagođavanja“ gde se nalazi uputstvo za primenu i vođenje dobre prakse i standarda. Da bi pomogao u implementaciji BRC globalnog standarda, postoji veliki broj praktičnih treninga.

  Treći korak  – Samostalna priprema

  Utvrđivanje sopstvenih sistema rada i prakse koji su u konfliktu sa BRC standardom i identifikacija svih kritičnih tačaka koje se moraju poboljšati pre uvođenja BRC standarda. Ova preliminarna proverea se radi na licu mesta, u samoj proizvodnji od strane konsultanta koji je upoznat sa principima BRC standarda i predstanja u proizvodnji. Sertifikaciona tela ne daju konsultantske usluge već samo identifikuju delove proizvodnje na kojima su neophodna dalja poboljšanja.

  Četvrti korak – Izbor sertifikaciong tela

  Izbor akreditovanog sertifikacionog tela (registrovanog od strane BRC) koje će da izvrši ocenjivanje proizvodnje na licu mesta.

  Peti korak – Revizija

  Plan za reviziju bi trebalo da bude obezbeđen od strane sertifikacionog tela da bi se utvrdilo da je kompanija pripremljena za reviziju. Priprema dokumentacije je esencijalna za reviziju, kao što je važno da se revizija uradi na licu mesta.

  Šesti korak  – Ispravke

  Na kraju revizije sertifikaciono telo treba da obezbedi pismenu listu svih delova proizvodnje kod kojih je neophodno poboljšanje, kako bi preduzeće dobilo sertifikat. Ta lista treba da bude poslata u roku od 28 dana. Ponekad je potrebno da kontrolor dođe ponovo na mesto proizvodnje i da utvrdi da li su sve provere preduzete.

  Sedmi korak – Odluka o sertifikaciji

  Sva dokumentacija o ispravkama treba da stoji na raspolaganju sertifikacionom telu da bi donelo odluku o sertifikaciji.

  Osmi korak – Krajnji izveštaj i sertifikacija

  Krajnji izveštaj i sertifikat treba da budu izdati u roku od 42 dana od revizije, pri čemu se kopija izveštaja automatski šalje BRC. Preduzeće šalje sve podatke o sertifikaciji koji se postavljaju na sajt BRC Directory.

  Deveti korak – Izdavanje izveštaja kupcu

  Izveštaj o reviziji se nalazi u vlasništvu preduzeća i kopija se može izdati trećem licu samo uz saglasnost i pristanak vlasnika.

 • KOŠER

  Reč Košer u izvornom (širem) značenju se može prevesti kao odgovarajući, u skladu, ispravan. Ujedno, to je i naziv sertifikata u industriji hrane i pića kojim se garantuje da je određeni prehrambeni proizvod ispunio zahteve propisane Torahom (poznatijim kao pet proroka Mojsijevih knjiga) i da kao takav može biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske verske zajednice. Postoji knjiga koja sadrži detaljna objašnjenja za sve grupe prehrambenih proizvoda, a mi smo izdvojili samo osnovna pravila koja određuju koja hrana jeste „odgovarajuća“ u najužem smislu:

  Meso i mesni proizvodi

  Meso i mesni proizvodi samo određenih vrsta životinja smatraju se Košer. To su životinje koje se hrane iz posebnih posuda i žvaću hranu, te tako teletina i ovčetina spadaju u kategoriju dozvoljenih vrsta mesa, dok npr. meso zeca i svinje ne spada u Košer namirnice. Da bi meso pojedinih životinja bilo Košer, životinje moraju biti zaklane na tačno određen i ritualan način, koji takođe mora biti sertifikovan kao Košer. Suština je da životinja mora da bude ubijena na način koji ne zadaje bol, a takav obred isključivo obavlja specijalno obučeno osoblje koje se zove „šočet“ (shochet). Nakon što životinja ne daje znakove života, pristupa se ispitivanju na bolesti i odstranjivanju iznutrica, krvi i nerava. Posebna pažnja se posvećuje plućima životinje koja moraju biti zdrava i čista.

  Piletina i ostalo živinsko meso

  Košer živinom smatraju se samo kokoška, ćurka, guska i patka, a živinsko meso se ne sme mešati sa mlečnim proizvodima. I u ovom slučaju, klanje živine može da obavi samo „šočet“.

  Riba

  Sve vrste ribe koje imaju krljušt i peraja su Košer (npr. tuna, šaran, bela riba, losos). Druge vrste morske ribe, kao i morske životinje (sve vrste ljuskara, jastog, rakovi, hobotnice, školjke, krabe i sl) nisu Košer. Takođe, Košer nisu ni som i šaran. Za razliku od životinja, za ribu ne postoji propisan ritual ubijanja, ali je za raspoznavanje i garanciju da je neka riba Košer neophodno da se na ribi, prilikom kupovine, nalaze peraja.

  Voće, povrće i zrnasto povrće

  Ove vrste proizvoda, po pravilu jesu Košer. Postoji samo jedan izuzetak, a to su pojedine vrste proizvoda koji se dobijaju od grožđa. 

  Sir

  Iako je sir mlečni proizvod, neke vrste sireva jesu Košer, uz uslov da su proizvedeni od Košer životinje.

  Dodaci

  Riba, jaja, povrće, voće i mahunarke mogu biti konzumirani sa mlečnim ili mesnim prozvodima. Stoga, ulja kao što su biljna, se mogu koristiti u pripremi mlečnih i mesnih proizvoda.

  Kako do sertifikata?

  Sertifikat izdat od ovlašćenog Rabina garantuje da se Vaša proizvodnja obavlja u skladu sa Košer pravilima. S obzirom da Košer nije tako redak kod nas, možete se raspitati među preduzećima iz Vaše branše koje korake treba preduzeti u cilju pribavljanja ovog sertifikata. Tendencija da se, bez obzira na veroispovest, ljudi sve više okreću zdravom načinu života, pa samim tim i ishrane, otvara nove tržišne mogućnosti za sva domaća preduzeća kojima je cilj širenje i unapređivanje postojećeg načina proizvodnje i poslovanja.

  U zavisnosti od karakteristika samog proizvodnog procesa, verifikacija usaglašenosti sa Košer standardom može biti zahtevnija ili manje zahtevna (npr. za mesnu industriju je potrebna detaljna kontrola, samim tim je i verifikacija dugotrajnija i skuplja). Takođe, posedovanje drugih standarda i sertifikata poput HACCP i Halal znatno olakšavaju uvođenje Košer standarda. Kako ne biste uvodili novu liniju, savet je da neku od postojećih proizvodnih linija prilagodite Košer zahtevima. Posedovanje Košer sertifikata omogućava osvajanje novih tržišta i klijenata.

 • HALAL

  Halal na arapskom jeziku znači dozvoljeno. Kada se kaže ‘dozvoljeno’ misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primenjuje ovaj način ishrane.

  Halal standard proističe iz šerijatskog zakona i firma koja je zainteresovana za uvođenje ovog standarda mora aplicirati Halal Agenciji Islanske zajednice Srbije. Tom prilikom zainteresovana firma daje izjavu da su joj poznati svi zakoni koji se odnose na Halal standard, kao i sve zabrane koje proističu iz njega. Kada se ispune svi neophodni uslovi kompaniji se izdaje Halal sertifikat koji važi jednu godinu.

  Primena Halal standarda

  Halal se najčešće primenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i proizvodnji kozmetike. Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smeju se primenjivati sledeći sastojci:

 • svinjsko meso,

 • krv,

 • životinje mesojedi,

 • ptice grabljivice,

 • životinje koje su zaklane u ime nekog drugog a ne alaha,

 • aditivi i emulgatori (emulgator E 120).

  1. Dokument o opredeljenosti menadžmenta za Halal sertifikat,

  2. Dokument kojim se potvrđuje da se u proizvodnji primenjuju odredbe o zdravstvenim, higijenskim i sanitarnim merama u koje spadaju i međunarodni standardi (HACCP i ISO standardi),

  3. Dokument kojim se potvrđuje da se delatnost obavlja u skladu sa važećim propisima.

  Nakon toga se sprovodi postupak u kome se utvrđuje da li su sirovine koje se koriste u proizvodnji dozvoljene prema zakonu „haram“ muslimana. Nakon ispunjenja predviđenih uslova izdaje se odgovarajući sertifikat koji potvrđuje halal status proizvoda i tada se odobrava upotreba halal znaka na pakovanju proizvoda.

  U toku trajanja sertifikata vrši se redovna kontrola od strane halal kontrolora i takođe se vrši uzorkovanje proizvoda sa tržišta. Na taj način se obezbeđuje sigurnost da neće doći do oharamljenja (religijskog skrnavljenja) proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje.

  Prednosti Halala

  Trenutna vrednost tržišta na kojem se trguje Halal sertifikovanom hranom i prehrambenim proizvodima u celom svetu se procenju na 547 milijardi dolara. Broj stanovnika muslimanske veroispovesti u svetu je oko 1,6 milijardi i sve je veća tražnja za sertifikovanom Halal hranom u državama sa  populacijom muslimanske veroispovesti. Od ukupnog prometa hranom i prehrambenih proizvoda na svetskom nivou, Halal tržište obuhvata 12% globalne trgovine.

  Takođe, zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i želatina koji je svinjskog porekla.

  Ono što je još bitno napomenuti je da Kuran propisuje poseban način klanja životinja. Zabranjeno je da to radi osoba pod dejstvom alkohola, a takođe je zabranjeno da to radi neko ko nije musliman, hiršćanin ili Jevrej jer samo oni znaju šta znači pomen božijeg imena prilikom klanja.

   

  Neophodna dokumentacija

  Da bi proizvođači pristupili postupku sertifikacije potrebno je da dostave:

  1. Dokument o opredeljenosti menadžmenta za Halal sertifikat,

  2. Dokument kojim se potvrđuje da se u proizvodnji primenjuju odredbe o zdravstvenim, higijenskim i sanitarnim merama u koje spadaju i međunarodni standardi (HACCP i ISO standardi),

  3. Dokument kojim se potvrđuje da se delatnost obavlja u skladu sa važećim propisima.

  Nakon toga se sprovodi postupak u kome se utvrđuje da li su sirovine koje se koriste u proizvodnji dozvoljene prema zakonu „haram“ muslimana. Nakon ispunjenja predviđenih uslova izdaje se odgovarajući sertifikat koji potvrđuje halal status proizvoda i tada se odobrava upotreba halal znaka na pakovanju proizvoda.

  U toku trajanja sertifikata vrši se redovna kontrola od strane halal kontrolora i takođe se vrši uzorkovanje proizvoda sa tržišta. Na taj način se obezbeđuje sigurnost da neće doći do oharamljenja (religijskog skrnavljenja) proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje.

  Prednosti Halala

  Trenutna vrednost tržišta na kojem se trguje Halal sertifikovanom hranom i prehrambenim proizvodima u celom svetu se procenju na 547 milijardi dolara. Broj stanovnika muslimanske veroispovesti u svetu je oko 1,6 milijardi i sve je veća tražnja za sertifikovanom Halal hranom u državama sa  populacijom muslimanske veroispovesti. Od ukupnog prometa hranom i prehrambenih proizvoda na svetskom nivou, Halal tržište obuhvata 12% globalne trgovine.

 • GLOBALGAP

  Izazov da se globalizuje svetsko tržište je danas veći nego ikad ranije u sektoru proizvodnje hrane. GlobalGap (nekada poznat po imenu EurepGap) je ustanovio standard koji je ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. GlobalGap je prisutan u više od 80 zemalja sveta na svim kontinentima.

  Primena Global Gap standarda
   

  • GlobalGap je ustanovljen od privatnih lica koja su napravila dobrovoljne standarde za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu širom sveta, sa naglaskom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti GlobalGap sertifikovani.

  • GlobalGap je standard koji se koristi pre proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na farmi (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji proizvoda sve dok finalni proizvod ne napusti farmu.

  • GlobalGap sertifikaciju vrši više od 100 nezavisnih i akreditovanih sertifikacionih tela u više od 80 država širom sveta, a sertifikat je dostupan za sve poljoprivredne proizvođače koji iskažu volju da uvedu GlobalGap sertifikat.

  • GlobalGap uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije.

  • GlobalGap se sastoji od seta dokumenata koje je neophodno primeniti u proizvodnji: generalne odredbe, kontrolne tačke, usklađenost kriterijuma i kontrolnu listu.

  Prednosti Global Gap-a

  Za Vašu kompaniju Global Gap sertifikat:

   

 • naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane,

 • povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu,

 • evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine,

 • povećava profit,

 • daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde.

 • Voće i povrće

 • Cveće i ukrasno bilje

 • Kombinovani usevi, stočna hrana

 • Zelena kafa i čajevi

 • Kategorija stočne proizvodnje:

 • Goveda i ovce

 • Mlečni proizvodi

 • Svinje

 • Živina

 • Kategorija akvakulture:

 • Salmonidne ribe (pastrmka, losos)

 • Škampi

 • Siluride (pangasius, som)

 • Tilapia

FSC COC – FSC LANAC ODGOVORNOSTI (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL CHAIN OF CUSTODY)

Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način. Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga.

FSC je osnovana kao svetska nezavisna i neprofitabilna organizacija 1993. godine od strane različitih tela koja se bave životnom sredinom i kompanija koje su aktivne u šumarstvu i drvnoj industriji. FSC je organizacija koja se finasira od svog članstva, a članovi mogu biti bilo fizička lica ili pravni subjekti.

Ciljevi

Procedura sertifikacije je namenjena kako bi pomogla da kultivacija šuma bude:

 • Ekološki usaglašena

 • Socijalno prihvatljiva

 • Ekonomski održiva

i kako bi se unapredile mogućnosti za promociju drvne građe koja je proizvedena na ekološki i društveno ispravan način.

Ciljna grupa
 

 • Pilane

 • Drvoprerađivačka industrija

 • Drvna industrija i trgovina

 • Papirna industrija i trgovina

 • Izdavačke kuće i štamparije

Zahtevi

FSC je definisao 10 principa za sertifikaciju šuma (FSC Forest Management FM), koji su važeći u čitavom svetu. Između ostalog, sledeće tačke su čine osnovu:

 • Usaglašenost sa zakonima i FSC principima, usaglašenost sa zakonima struke i zaštitom zdravlja

 • Poštovanje prava vlasništva

 • Nastojanje da se održi, sačuva i zaštiti dobar odnos sa lokalnim stanovništvom

 • Održavanje visokog stepena kvaliteta drveta i drvne građe

 • Princip regeneracije

 • Planiranje i kontrola dokumentacije

 • Čuvanje zaštitnih šuma

 • Očuvanje bioloških raznolikosti

Sertifikacija u skladu sa FSC CoC zahteva sledeće:

 • Dokumentovani sistem kontrole

 • Potvdu prijema robe

 • Razdvajanje i/ili obeležavanje sertifikovane od nesertifikovane robe

 • Označavanje bezbednih proizvoda

 • Identifikacija sertifikovane robe za otpremu

Nakon uspešne sertifikacije, FSC CoC sertifikat se izdaje na 5 godina. Svake godine, nadzorni audit će se sprovoditi. FSC sertifikat je međunarodno prepoznat. 

FIDIC

Međunarodni savez inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils) osnovan je 1913. godine sa sedištem u Ženevi, i danas okuplja 83 nacionalna inženjersko-konsultantska udruženja širom sveta, kao i milion stručnjaka u domenu građevinarstva i srodnih disciplina.

FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni. FIDIC pruža proveren mehanizam pravne zaštite, sigurnosti i smanjene mogućnosti korupcije. Na ovaj način obezbeđuje se tranparentnost procesa i poverenje investitora; upravljanje projektom je olakšano, a rizike je moguće otkriti u ranim fazama i lakše ih prevazići, na zadovoljstvo svih ugovornih strana.

Članovi FIDIC prihvataju Etički kodeks koji zahteva profesionalnu kompetentnost, nepristrasnost, otvorenu i fer konkurenciju.

 

(AGRO SMART)