banner-image

Tehnologija odgoja prasadi na sisi

Prasilište je veoma važna celina u svinjarskoj proizvodnji. Mora da obezbedi komfor, kako krmačama i novorođenoj prasadi tako i ljudima koji u njemu rade. Osnovni cilj prasilišta je da se u njemu proizvede što više prasadi sa što većom težinom na zalučenju. Naravno, tehnologija je samo jedan deo ove jednačine. Mikroklimat, menadžment i zdravstveno stanje su takođe veoma bitni delovi.
Objekat prasilište treba da bude koncipiran za pet nedelja boravka krmača, tj.za četvoronedeljni sistem zalučenja. Za svaku jedinicu (sekciju) unutar prasilišta mora da važi princip “sve unutra, sve napolje” (all in all out sistem), koji omogućava pranje i dezinfekciju između pojedinih grupa, kao i nezavisno kontrolisane temperature.
Pri planiranju broja boksova u sekcijama treba uzeti u obzir genetiku i veličinu stada.Stoga, ako se odlučimo na plodne hibride iz Francuske ili Danske, moramo obezbediti 10 – 15% više boksova po sobi namenjenih za krmače dojare. Ovi boksovi će biti prazni dok se ne nasele krmačama dojarama iz drugih sekcija.Takođe, broj ovih boksova se može izračunati i preko prosečnog broja živorođene Prasadi ili prosečnog broja prasadi po krmači nakon pravljenja dojara.

Kontrola temperature u prasilištu izrazito je važan faktor, jer su u prasilištusmeštenedvekategoriježivotinjasapotpunorazličitimpotrebamapogotovotemperaturnim.Obezbedititakveuslovenijenimalolakzadatak.Novorođenoprasezahtevatemperaturu 34ᴼ C narođenju, a kasnijesesmanjujena 28 – 30 ᴼ C nazalučenju.Nasuprottomekrmačiodgovara 20 – 22 ᴼ C u vremeprašenja, a 15 – 18 ᴼ C nazalučenju.Jošjedanvažankriterijumkoddizajnaprasilištajebuka.EU regulativeograničavajubukunanajvišinivood 85db (A).Najnovijaistraživanjapotvrđujudapovišennivobukemožeporemetitiperioddojenja i odgajivanjaprasadi u prasilištu, jermožesmanjitiproizvodnju i lučenjemleka.Stogasebukaventilatoramorauzeti u obzirpriprojektovanjuprasilišta.
Priprojektovanjuprasilišta, odfundamentalnogznačajajezadovoljavanjebiološkihpotrebaprasadi i krmača.Bokszaprašenjemožebitirazličitogoblika i dizajna.Kadaje u pitanjuzadovoljenjetemperaturnihpotrebapraseta, biramobokssaodvojenimtoplimdelomzaprasad.Tojeustvarideoboksasapodnimgrejanjem (električnagrejnapločailitoplavoda).Ovajvidboksanamomogućavalakonadgledanjeprasadi i održavanjehigijenemestagdeseprasadnalaze u boksu.Takođetoplideopodagreje i ostatakprostoriještokrmačineodgovara.

Delimično rešetkast pod: Potpuno rešetkast pod: 
– Betonski pod ispod krmače – Metalne rešetke ispod krmače
– Metalnerešetke 110 – 120 cm – Plastične rešetke sa strane
– Solidna higijena- Odlična higijena
– Niža sobna temperatura- Viša sobna temperatura
– Niža emicija amonijaka – Visoka emisija amonijaka

Novijeverzijeboksovaimajupokrivendeozaprasadsapodnimgrejanjem, najčešćetoplomvodom.Ovakavnačinobezbeđujedovoljnutemperaturuzaprasadbezvelikogpovišenjatemperaturezakrmaču.Deoboksazaprasadzauzima 0,7 – 0,8 m².
Tokomtoplogletnjegperiodapotrebnojeomogućitihlađenjeprostorijekakobisesmanjionegativanuticajvisoketemperaturenakonzumacijuhrane i lučenjemlekakrmače.Trebaimatinaumudakrmače u laktacijuodajuskorodvostrukovišetoploteodsuprasnihkrmača.Bokszaprašenjemorasvojimdizajnomdaosiguradaštoboljukontrolukretanjakrmačedokpokušavadalegne, dabisesprečilognječenjeprasadiodstranemajke.Veliki nedostatak je na farmama koje nemaju noćnog radnika, jer usled noćnih prašenja ima najviše mrtvorođene prasadi, a faktor koji ima značajnu ulogu u pojavi mrtvorođene prasadi je i paritet.

Proizvođačisvinja u evropskimzemljamasueksperimentisalisavelikimbrojemboksovazaprašenje i došlidorezultatadajenajboljiboksdimenzija 2,7×1,8 m. preporukesudaprostorzaležanjekrmačebude 200 – 210 cmdug i podešavajućeširine u opsegu 35 – 90 cm. Podešavajućaširinajebitnajernapočetkuprašenjabokstrebamaksimalnosuziti (srazmernoveličinikrmače), a kasnijegaširitipratećirastprasadi.Natajnačinusmeravamokrmačudasespuštapolakoklizećinizstraniceboksai mogućnostugnječenjaprasadisesvodinaminimum.Bočnestraniceboksatrebadaimajuhorizontalnopostavljenešipke, a donjabočnašipkatrebadaimakoseprstekojiomogućavajulakšipristupprasadimavimenu.Tiprstininakojinačinnesmejudaometajusisanje i odgajanjeprasadi.Boksovibitrebalobitipostavljeniukosojersenatajnačinpovećavapovršinapotrebnazatoplomestozaprasad u boksu.Akojebokstakopostavljenradnikje u mogućnostidasekrećepoboksubezpotrebedaizlazivanidabiprešaosadrugestrane.
Podnesmedapovređujekrmačuiliprasad i nesmebitiklizav u prostoruispodkrmače.Zatajprostornajpodesnijejekoristitičeličnerešetke 10 x 10 mmkojeomogućavajudobroodržavanjehigijene u boksu.
Prasadimatakođetrebaobezbeditivoduzapiće, biloprekoniplilipojilicasačašom.Poštoprasad u prvihparnedeljapijumale količine vode,trebavoditiračunadavodazaprasadbudesveža i čista.