banner-image

Druga mera IPARD-a

II Mera „Investicije u materijalna sredstva za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva “

Prioritetni sektori za ulaganja preradu i marketing: 

-Mleko i mlečni proizvodi,
-Meso i proizvodi od mesa,
-Sektor voća i povrća

Ko može da konkuriše?
-Korisnici mogu biti preduzetnici i pravna lica/preduzeća sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti. Korisnici podrške moraju biti u aktivnom statusu u RPG-u i APR-u,
-Korisnici mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća – defisano u članu 6. Zakona o računovodstvu (Sl. RS 62/2013).
-U slučaju da korisnik nije vlasnik, neophodno je da obezbedi ugovor o zakupu zemljišta ili objekta sa minimalnim trajanjem zakupa od 10 godina od dana podnošenja zahteva;
-Korisnik treba da dokaže da nema neizmireni porez ili doprinose u trenutku podnošenja prijave/zahteva. 
-Korisnik dostavlja potpisanu izjavu da nije aplicirao za isto ulaganje kod drugih EU i državnih fondova;
-U slučaju da je korisnik pravno lice mora dokazati da račun nije blokiran u trenutku podnošenja zahteva i da nije bio u blokadi duže od 30 dana, do 12 meseci pre podnošenja prijave

Prihvatljivi troškovi

-Izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine;
-Kupovina novih mašina i/ili opreme, uključujući kompjuterski softver;
-Opšti troškovi, kao što su troškovi arhitekte, inženjera, drugih konsultanata; studija izvodljivosti; sticanje patentnih prava i licenci; sve do iznosa od 12%, 
-Visina prihvatljivih troškova za izradu biznis plana (do milion eura – 5%, od 1-3 miliona – 4%, preko 3 miliona – 3%);
-Opravdani troškovi se određuju bez PDV;
-Investicije ne mogu značajno da se menjaju u roku od 5 godina od konačne isplate od strane IPARD agencije,
-Investicije na nivou maloprodaje nisu dozvoljene.

PRIMERI

Mleko i mlečni proizvodi

-Izgradnja/proširenje/modernizacija centara za prikupljanje mleka i prerađivačkih centara,
-Skladišta za mleko, oprema za hlađenje, specijalizovana oprema za prevoz mleka,
-Oprema i tehnologija za unapređenje i kontrolu kvaliteta i higijene, uključujući opremu za test koji pravi razliku između lošeg i dobrog kvaliteta mleka,
-Investicije za uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP),
-IT hardver i softver registara za praćenje, kontrolu i upravljanje proizvodnjom i preradom mleka,
-Ulaganje u tehnologiju za uštedu energije, zaštite životne sredine, opreme i postrojenja za preradu otpada i intermedijarnih proizvoda i eliminisanje otpada;
-Specijalizovana transportna sredstva za distribuciju proizvoda (pokretne hladnjače, specijalizovana vozila za prevoz mleka),

Meso i proizvodi od mesa

-Izgradnja/renoviranje klanica i hladnjača, kao i oprema za klanice;
-Tehnologija i oprema za tretman otpada i pratećih proizvoda;
-Ulaganja u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HCCP);
-IT hardver i softver za monitoring, kontrolu i upravljanje;
-Ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacije i oprema) prvenstveno usmerena za sopstvene potrebe;

Voće i povrće

-Izgradnja/proširenje/modernizacija prostora koji se koriste za preradu hrane u skladu sa relevantnim standardima EU;
-Linije za pasterizaciju voća i povrća, tuneli za sušenje i sl;
-Postrojenja i oprema za postžetveno rukovanje i objekti za skladištenje sirovina i pakovanje;
-Oprema za pakovanje i etiketiranje, uključujući linije za punjenje, zavijanje, i sl;
-Proizvodni kapaciteti za tegle (staklo i/ili plastika);
-Oprema za hladni lanac, uključujući hladno i duboko zamrzavanje, tuneli za zamrzavanje i druge opreme neophodne da se obezbedi kontinuitet u hladnom lancu;

Visina pomoći – udeo javne podrške 

Intenzitet pomoći:
• 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ili
• Investicije koje se odnose na tretman otpadnih voda može biti veći za 10% (maksimalno 60%)

Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija

-Prerada mleka (min 20.000 €; maks 2.000 .000 €);
-Prerada mesa (min 20.000 €; maks 1 000 000 €);
-Prerada voća i povrća (min 20.000 €; maks 1 000.000 €);

-Korisnik ne može da primi više od 2 miliona evra javne podrške u periodu 2014-2020.