banner-image

Mastitis se obije o glavu faremerima

Najjednostavnije ga možemo objasniti kao zapaljenje vimena.

Koja su obeležja upale vimena: temperatura, bol, otok i crvenilo vimena. Pojava ugrušaka i velikog broja bakterija u izlučenom mleku. Pri jakoj upali vimena krave dobijaju groznicu, depresivne su, nemaju apetit i gube telesnu težinu. Kod veoma teških infekcija grla mogu uginuti od toksemije. Postoje određeni genetski, fiziološki i biohemijski faktori koji mogu uticati na stepen infekcije vimena. Učestalost obolenja je različita u odnosu na rasu, familiju i individue unutar istog stada. Krave koje se brzo muzu, širok i kratak sisni kanal, sise cilindričnog oblika ili one koje imaju takav oblik da se mleko zadržava, prekobrojne sise, slabi ligamenti, ova grla su podložnija mastitisu od onih kod kojih je muža sporija, sisni kanal uzaniji i duži, vime bez pasisa i ako je dobro vezano odnosno jakih ligamenata.

Postoje dva tipa mastitisa: klinički i subklinički. Veći je problem subklinički mastitis. 

Najskuplja bolest muzara

Otkrivanje ovih mastitisa je teško. Siguran znak za dokazivanje ovih mastitisa je povećan broj leukocita u mleku. Povećan, visoki broj ovih ćelija je dokaz zapaljenja vimena. Mastitis se smatra najskupljom bolešću krava muzara. Uz to nije najveći gubitak u troškovima lečenja. Bilo da se radi o kliničkim ili subkliničkim mastitisima veliki je negativan uticaj na poslovne efekte proizvodnje mleka.

Gubici su usled smanjene proizvodnje, neisporučenog mleka od krava koje se tretiraju, smanjeni količine i loš kvalitet, kao i niža cena. Povećan je rizik od novih mastitisa i izlučenja krava. Od ukupnih gubitaka 70 odsto čine gubici koji nastaju usled subkliničkih mastitisa, odnosno smanjenoj proizvodnji mleka. Prosečan gubitak po laktaciji za samo jednu inficiranu četvrt je 725 kg mleka. S obzirom na to da se broj somatskih ćelija povećava kod krava koje imaju mastitis može se odrediti pad prinosa mleka njihovim porastom.

Proizvodnja mleka se može smanjiti za 20 odsto, ako se u zbirnom mleku nalazi 1,5 miliona somatskih ćelija po1ml. Ako je broj somatskih ćelija od 300.000 do 600.000 po1 ml mleka, što je karakteristika većine stada, gubitak iznosi minimum osam odsto od moguće proizvodnje. Infekcija vimena uzrokuje upalu koja pospešuje propustljivost ćelijske membrane. Kod subkliničkih mastitisa su smanjene količine kazeina, što predstavlja problem u proizvodnji sira, jer slabo gruša. Razlaganje mlečne masti koje nastaje usled mastitisa najneposrednije ima na ukus mleka i mlečnih proizvoda. Pod uticajem lipaza stvara se nepovoljan ukus užeglosti. Troškovi lečenja krava od mastitisa po kravi iznosi 180 dolara godišnje.

Kako suzbiti mastitis? Da bi sprečili proizvodne gubitke i ekonomske štete trebalo bi da se držimo sledećeg:

1.       Upotreba funkcionalno odgovarajuće mašine za mužu na ispravan način

2.       Potapanje sisa posle muže u efikasne preparate

3.       Lečenje svih kliničkih mastitisa

4.       Tretiranje četvrti vimena svih krava pri zasušenja

5.       Izlučenje iz stada krava sa hroničnim mastitisom, koje ne reaguju na tretman

PSS Subotica AD

Branislava Pantelić dipl. ing.