banner-image

U registar 2016, subvencije 2017.

1. Poljoprivredna gazdinstva koja postoje u registru na dan 31.12.2015. godine, ostvariće svoje pravo na podsticaje sa zemljišnim fondom koji se na taj dan nalazi u registru u Upravi za trezor.

2. Zemljište koje planirate da upišete kao novo zemljište (novo vlasništvo, zakup….) možete prijaviti tek prilikom obnove registracije koja počinje 01.02.2016. i traje do 31.03.2016. godine.

3. Nove parcele se ne mogu prijaviti do kraja 2015. godine na gazdinstvo koje je već registrovano u Upravi za trezor.

4. Na zemljište koje ste prijavili prilikom obnove registracije u 2016. kao novo nemate pravo da ostvarite subvencije u 2016. nego tek u 2017. godini.

5. Ukoliko registrujete novo poljoprivredno gazdinstvo do 31.12.2015. godine, imate pravo da koristite subvencije u 2016. na zemljište koje prijavite u sladu sa postojećim propisima.

6. Ukoliko registrujete novo gazdinstvo 2016. godine, subvencije ćete moći ostvariti tek 2017. godine.

7. Izmenom zakona o podsticajima, kao stanje na dan (presek stanja) se uzima 30.09. tekuće godine, a ne kao do sada 31.03. tekuće godine. Izuzetak je u 2015. godini gde je taj datum određen kao 31.12.2015. godine.

8. Ukoliko vam ističu ugovori o zakupu, neophodno je da kontaktirate Upravu za trezor kojoj pripadate i raspitate se na koji način ih njihov softver briše iz registra u zavisnosti od datuma isteka ugovora. Dosadašnja praksa je bila da ugovori koji ističu zaključno sa 31.10. tekuće godine, budu automatski izbrisani iz zemljišnog fonda. Pretpostavka je da ugovori koji ističu 31.12.2015. godine, odnosno tekuće godine, neće biti izbrisani te je neophodno da iste prilikom obnove registracije produžite. Kao što je napred navedeno, najbolje je da kontaktirate Upravu za trezor.

(Subvencije.rs)