banner-image

Podsticaji po novom pravilniku

Promenjen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla. Novi je objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 111/15 od 29. decembra 2015. godine.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RS”, broj 46/15), u članu 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;”.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja i to:

1) od 1. marta do 31. jula tekuće godine

2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine, osim odredbe člana 1. ovog pravilnika koja se primenjuje od 1. marta 2016. godine.

http://www.mpzzs.gov.rs/download/Pravilnici/4827015.0132.34-1.pdf