banner-image

Sve o registraciji gazdinstva

Registracija i obnova poljoprivrednog gazdinstva je prvi i osnovni korak u korišćenju državnih mera i podsticaja u poljoprivredi. Neophodna dokumentacija su obrasci za popunu koji se mogu dobiti u Upravi za Trezor.

Neophodna dokumenta za otvaranje novog poljoprivrednog gazdinstva su:

-kopija lične karte nosioca,
-kopije ličnih karata članova ako se oni prijavljuju u gazdinstvo,
-list nepokretnosti,
-otvoren namenski račun u banci,
-izvod iz centalne baze registra o obeležavanju životinja i
-ostala dokumentacija koja nije neophodna , ali se može dostaviti ako nosilac gazdinstva insistira(ovlašćenje za zastupanje, izjava o privremenom nosiocu u slučaju smrti nosioca -gazdinstva, izjava o imenovanju nosioca od strane članova poljoprivrednog gazdinstva).

Registracija novog poljoprivrednog gazdinstva se odvija tokom cele godine, ali se za korišćenje podsticaja uzima stanje na dan 30.09. tekuće godine.

Termin za obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva je svake godine od 01.marta do 30. aprila tekuće godine.

Ukoliko dođe do promene setvene strukture neophodno je te promene prijaviti do kraja maja tekuće godine.

Promena podataka u Registru radi utvrđivanja prijavljenih površina za narednu kalendarsku godinu, vrši se u periodu od 1. jula do 30. septembra tekuće godine. Upravi se dostavljaju svi podaci koji predstavljaju promenu u odnosu na stanje u Registru na dan 30. april tekuće godine.

Pored ovih promena, poljoprivrednici su dužni da o ostalim promenama obaveste Upravu za trezor u roku od 30 dana od nastanka promene. To se odnosi na:

-promenu nosioca poljoprivrednog gazdinstva,
-promenu sedišta poljoprivrednog gazdinstva,
-promenu namenskog tekućeg računa.

Posebno treba naglasiti da se sve kolone moraju popuniti i ukoliko postoji neka nedoumica oko podatka koji treba uneti, obavezno konsultovati Poljoprivrednu stručnu službu ili neku drugu instituciju koja može dati ispravan odgovor na sve nedoumice prilikom obnove registracije PG.

Posebnu pažnju treba posvetiti kada se popunjava registraciona prijava u Prilogu 3. koji se odnosi na zemljišni fond i prijavu kultura ako se ima u vidu da od 2013-te godine i proizvođači konzumne ribe, ali i kvalitetnih priplodnih matica riba šarana i pastrmke imaju pravo na subvencije po kilogramu proizvedene konzumne, odnosno po grlu kvalitetene matice riba šarana i pastrmke. Kolona 9. ne sme ostati prazna, nego se mora upisati šifra 11.8.02 – Ribnjaci u obrazac. U suprotnom ako se to ne uradi, predmetno zemljište se vodi kao da na njemu nema useva-proizvodnje te se samim tim i gubi pravo na subvencije.

Na šta obratiti pažnju prilikom obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva?

Papirologija. Nešto što retko ko voli, a ima je sve više u svakom obliku i na svakom mestu. Ista je situacija i u poljoprivredi. Ukoliko želite da koristite subvencije, morate se uhvatiti u koštac sa papirologijom. Razlika, kada je poljoprivreda u pitanju je ta što ćete ako pitate poljoprivrednike da li bi radije sedeli i ispunjavali dokumentaciju ili orali, skoro uvek dobito isti odgovor? Odgovor je- oranje. Zašto je to tako oni to najbolje znaju, ali za one koji žele da sami odrade prvi i osnovni korak, a to je obnova ili registracija novog poljoprivrednog gazdinsta, evo nekoliko korisnih saveta.
Prilikom upisa u registar PG , poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno poljoprivredno gazdinstvo (planira da koristi subvencije)ili nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo(ne planira da koristi subvencije).

Promena statusnih podataka u Registru vrši se u roku od 30 dana od dana nastanka promene, i to za:

1) porodično poljoprivredno gazdinstvo – promena podataka koja se odnosi na: nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, broj članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, prebivalište nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, broj posebnog – namenskog računa, odnosno ime poslovne banke kod koje se vodi račun
2) poljoprivredno gazdinstvo – promena podataka koja se odnosi na: status pravnog lica, odnosno preduzetnika i ovlašćenog lica u pravnom licu koje je upisano u Registar, sedište, odnosno prebivalište, broj posebnog – namenskog računa, odnosno ime poslovne banke kod koje se vodi račun, delatnosti u Agenciji za privredne registre.

Prilikom unošenja podataka o setvenoj strukturi na Prilogu 3. prijavljuju se kulture koje se nalaze trenutno na poljoprivrednom zemljištu, odnosno one kulture koje će svoje plodove dati u tekućoj godini. Ukoliko se usevi i plodovi planiraju osigurati, neophodno je da se podaci o setvenoj strukturi koja je prijavljena, slaže sa onim što se na parcelama i nalazi.

Ovde treba napomenuti da broj hektara koji se osigurava treba da bude manji ili jednak broju hektara koji je prijavljen u Upravi za trezor. Ukoliko to nije slučaj, neće se moći u potpunosti ostvariti pravo na regresiranje osiguranja od 40%.

Ukoliko planirate da koristite podsticaje koji su namenjeni za višegodišnje zasade ili opremu, imajte na umu da morate biti vlasnik parcele(ili dela parcele) ili da posedujete odgovarajući ugovor po kome zemljište koristite na određeni vremenski period (u skladu sa važećim pravilnikom za podsticanje podizanja višegodišnjih zasada) koji se definiše ugovorom.

Na ovome insistiraju i Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Kada su u pitanju ugovori o zakupu, svejedno je da li imate klasičan ugovor o zakupu ili imate ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta bez nadoknade(sa poreske strane ovo nije isto i bolje je imati ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta bez nadoknade).

Kada je stočni fond u pitanju, ukoliko se određena vrsta stoke ne prijavi u registru, a kasnije se izvrši nabavka stoke, gubi se pravo na podsticaje u stočarstvu. Iz tog razloga neophodno je stočni fond i prijaviti bez obzira koliko stoke ima u datom trenutku na poljoprivrednom gazdinstvu. Kada je stoka u pitanju, bitno je da imate prijavljenu vrstu stoke, a ne i njen tačan broj u momentu obnove ili registracije novog PG.

Prilikom obnove ili registracije novog PG poželjno je na uvid dostaviti kopiju bilo kog dokumenta iz koga se može utvrditi HID broj kada su životinje u pitanju.

Posebnu pažnju prilikom prijave stočnog fonda treba obratiti prilikom upisa HID broja, da se on upiše u odgovarajuću kolonu. Greške koje se javljaju su da poljoprivrednici prilikom upisa pomešaju vrste stočnog fonda. Kolone su dosta sitne te se ovakve greške javljaju uglavnom kod starijih poljoprivrednika.
Ono što je još važno napomenuti je i to da radnici Uprave za trezor nisu u obavezi da pregledaju dokumentaciju koju poljoprivrednici predaju. Svojim potpisom, vi garantujete za istinitost podataka.

Cepanje poljoprivrednog gazdinstva na više manjih

S obzirom da novi izmenjeni Zakon o podsticajima predviđa da maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta za koju se može ostvariti podsticaj iznosi 20 ha(samo na državno zemljište ne mogu da se ostvare subvencije), neminovno će uslediti cepanje postojećih poljoprivrednih gazdinstava koja prelaze 20 hektara. Ponovo će se hektari prebacivati na ostale članove porodice(osim na supružnike jer je to zabranjeno) ako se planiraju iskoristiti subvencije za hektare koji prelaze granicu od 20 hektara po jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

Oni koji to planiraju da rade, treba da znaju da je neophodno prvo obnoviti registraciju postojećeg poljoprivrednog gazdinstva brisanjem parcela koje se žele upisati u novo gazdinstvo koje se registruje. Ukoliko se ovaj redosled ne ispoštuje, neće biti moguće upisati te parcele u novo poljoprivredno gazdinstvo jer bi se onda iste parcele pojavljivale u dva različita poljoprivredna gazdinstva.

Na jednoj adresi nije propisano koliko poljoprivrednih gazdinstava može biti registrovano.

Novi obrasci za poljoprivredna gazdinstva

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, objavilo je nove obrasce za registraciju poljoprivrednih gazdinstva koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS”, broj 102/15 od 11. decembra 2015. godine.

Od 20.12.2015. godine, sve što je vezano za upis, obnovu registracije i prijavu promene podataka porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava, mora biti na novim obrascima.

Registracija i obnova poljoprivrednih gazdinstava 2015-2016. godine

Izmena Zakona o podsticajima donosi sledeće izmene kada je u pitanju proces registrovanja i obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava:
Poljoprivredna gazdinstva koja postoje u registru na dan 31.12.2015. godine, ostvariće svoje pravo na podsticaje u 2016-oj sa zemljišnim fondom koji se na taj dan nalazi u registru u Upravi za trezor.

Zemljište koje planirate da upišete kao novo zemljište(novo vlasništvo, zakup….)možete prijaviti tek prilikom obnove registracijekoja počinje 02.2016. i traje do 31.03.2016. godine.
Nove parcele se nisu mogle prijaviti do kraja 2015-te godine na gazdinstvo koje je već registrovano u Upravi za trezor.

Na zemljište koje ste prijavili prilikom obnove registracije u 2016-oj kao novonemate pravo da ostvarite subvencije u 2016-oj nego tek u 2017-oj godini.

Ukoliko ste registrovalinovo poljoprivredno vazdinstvo do 31.12.2015. godine, imate pravo da koristite subvencije u 2016-oj na zemljište koje ste prijavili u sladu sa postojećim propisima.

Ukoliko registrujete novo gazdinstvo 2016-te godine, subvencije ćete moći ostvariti tek 2017-te godine.

Izmenom zakona o podsticajima, kao stanje na dan(presek stanja) se uzima 30.09. tekuće godine,a ne kao do sada 31.03. tekuće godine. Izuzetak je u 2015-oj godini gde je taj datum određen kao 31.12.2015. godine.

Ukoliko vam ističu ugovori o zakupu, neophodno je da kontaktirate Upravu za trezor kojoj pripadate i raspitate se na koji način ih njihov softver briše iz registra u zavisnosti od datuma isteka ugovora. Dosadašnja praksa je bila da ugovori koji ističu zaključno sa 31.10. tekuće godine, budu automatski izbrisani iz zemljišnog fonda. Pretpostavka je da ugovori koji ističu 31.12.2015. godine(odnosno tekuće godine)neće biti izbrisani te je neophodno da iste prilikom obnove registracije produžite.Kao što je napred navedeno, najbolje je da kontaktirate Upravu za trezor.

(subvencije.rs)