banner-image

Voćari, ne trujte pčele!

Počela su hemijska tretiranja voćnjaka. Bez primene pesticida gotovo je nemoguće ostvariti visoke prinose i očuvati kvalitet poljoprivrednih proizvoda. Međutim, primena pesticida mora biti u harmoniji sa životnom sredinom. Osim primarnog cilja tj. uništavanja štetnih organizama istovremeni cilj je očuvanje korisnih organizama.

Pčele kvalitetnim oprašivanjem, u zavisnosti od klime povećavaju  prinos pojedinih voćnih vrsta i do 10 puta, a suncokreta 2 puta. U razvijenim zemljama pčelarima se plaća da donesu svoje košnice u zasade voća.

Upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka naročito je opasna za pčele. Na svakom uputstvu sredstava za zaštitu bilja navedeno je koliko je taj pesticid toksičan za pčele i ograničenja u pogledu vremena primene.

Da bi usaglasil prisustvo pčela i primenu pesticida, korisnici pesticida moraju da poštuju osnovne principe kod primene insekticida. To se odnosi na sve košnice koje se nalaze u bližoj okolini voćnjaka (do 5 km). Kao prvo potpuno je neosnovano očekivati od pčelara da na svaki znak o hemijskom tretmanu oni mogu premeštati košnice sa jednog na drugo mesto. To nije ni malo lak ni jednostavan posao.

DOSLEDNO SE mora voditi računa o vremenu tretiranja (poželjno je u večernjim tretmanima) i uz obavezno obaveštavanje pčelara u svojoj okolini kako bi oni zatvorili pčelinja društva u košnice. Obaveštenje treba da usledi dva dana pre hemijskog tretmana. Svaki pčelar je dužan da pored pčelinjaka istakne tablu sa brojem telefona kako bi mogao uopšte i biti obavešten. Sam hemijski tretman nije dozvoljeno izvoditi pored košnica koje su na udaljenosti od 60m od pčelinjaka. U obaveštenju o hemijskom tretmanu važno je reći i kojom se aktivnom materijom tj. grupom pesticida vrši tretman, jer svaka pripada određenoj kategoriji štetnosti za pčele. Zadatak korisnika pesticida je da se što je više moguće opredeli za ekotoksikološki povoljnije pesticide. 

Stepen otrovnosti*

LD-50 (μg/pčeli)

Jaka otrovnost

<2

Otrovnost

2-11

Štetnost

12-100

*ovi podaci se nalaze na svakom uputstvu koji je sastavni deo pakovanja pesticida

Osim insekticida za pčele mogu biti toksični i neki fungicidi, tako da i u tom slučaju treba biti oprezan.

Drift pesticida na susedne useve koji su u cvetanju može predstavljati veliki problem. Oblak sitnih čestica pesticida zanošenjem vetrom može dospeti na susedne zasade koji su ucvetanju kao i na spontanu floru u okruženju koja je u fazi cvetanja. Zato je vrlo važno voditi računa o vremesnkim uslovima po kojima se vrši tretiranje uz korišćenje odgovarajućih dizni koje umanjuju pojavu drifta.

Ostaci pesticida, čestica, prašine, prosutih količina pesticida prilikom pripreme radnog rastvora, curenje iz prskalica i orošivača na putu do mesta primene, zaostale količine radnog rastvora koje se prosipaju na nedozvoljenim mestima predstavljaju takođe izvor kontaminacije pčelinjih društava . Takođe važna je i edukacija pčelara o načinu trovanja pčela pesticidma i tipičnim simptomima koje izazivaju pojedine grupe pesticida kod pčela. Već pomenuto obeležavanje košnica i mogućnost identifikacije.

Osim što se vrši žestoka borba protiv korisnika pesticida pčelari treba da su preko svojih udruženja što češće u kontaktu sa vlasnicima zasada i da zajednički u obostranu korist prevaziđu probleme , nesuglasice i izbegnu trovanje pčela.

Maja Sudimac, dipl.ing. zaštite bilja

PSS