banner-image

Rokovi setve kukuruzu najbitniji

Jedan od najvažnijih elemenata tehnologije gajenja kukuruza je setva, koja ima veliki i nenadoknadivi uticaj na visinu prinosa kukuruza. Greške koje se učine u setvi samo se delimično mogu ispraviti, pa se  ova agrotehnička mera, pored obrade zemljišta i đubrenja, ubraja u najznačajnije u proizvodnom procesu kukuruza.

Najveće površine u ravničarskim područjima poseju se između 10. i 30. aprila, a deo površina u prvoj dekadi maja. U povoljnim godinama za proizvodnju kukuruza razlike u prinosima između  rokova setve u aprilu i onih u prvih desetak dana  maja, najčešće nisu velike. Međutim, ta razlika postaje značajna u sušnim godinama, jer  u ranijim rokovima setve postižu se bolji  prinosi, a prinos iz setve obavljene sredinom maja može biti manji i do jedne tone. Kukuruz koji ranije svila ranije  dozreva, a ispuštanje vode iz zrna je brže, jer sazrevanje teče u toplijem periodu godine.

Raniji ponici bolje razvijaju korenov sistem,što ima velikog uticaja na nedostatak padavina tokom leta, jer dobro razvijen koren može da koristi vlagu iz dubljih slojeva zemlje. Od velikog uticaja na kvalitet i i prinos kukuruza ima i sklop biljaka, odnosno gustina po jedinici površine. Treba imati u vidu da gustina sklopa zavisi od hibrida, ali i plodnosti zemljišta i očekivane količine i rasporeda padavina tokom vegetacije.U uslovima navodnjavanja gustina useva može biti veća.. 

Zato je preporuka da proizvođači  u slučaju kada su zalihe zimske vlage male, optimalnu gustinu za određeni hibrid treba smanjiti od 5 do 10 procenata.Pri optimalnim zimskim padavinama i dobrom rasporedu azota po profilu, optimalna gustina setve se pomera ka preporučenoj za dati hibrid.U uslovima sušnog aprila, setvu treba obaviti na nešto veću dubinu, 6-7 cm, a ukoliko je  optimalna vlažnost i povoljna temperatura, ona može biti i nešto plića od uobičajene, kako bi se ubrzalo  klijanje i  nicanje useva.  

Srđan Cvetković, PSSS