banner-image
banner-image

Zajam za zalivanje 40.000 evra

Jedna od šest jesenjih kreditnih linija Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede su zajmovi namenjeni za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara. Ovaj fond objavio je konkurs, a traje do 17. oktobra ove godine. Na konkursu mogu da učestvuju fizička i pravna lica sa područja Vojvodine, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji Vojvodine.

Najveći iznos koji se može dobiti je 40.000 evra, a Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra.

U Fondu za poljoprivredu ističu da su ovo najpovoljniji krediti na tržištu s obzirom na to da je kamatna stopa svega jedan odsto na godišnjem nivou. Grejs period traje od 12 meseci, za to vreme ne obračunava se interkalarna kamata, a rok otplate kredita je 30 meseci. Otplata je u šestomesečnim anuitetima, prva od šest rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koga bude odabrao učesnik konkursa.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja (Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije

izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

(Agrosmart)