banner-image

Za plastenike kredit 15.000 evra

Do 17. oktobra otvoren je konkurs Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2016. godini.

Na konkursu mogu učestvovati fizička i pravna lica sa područja AP Vojvodine,upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Može se dobiti zajam od najviše 15.000 evra, a realizovati se može samo na terotoriji  Vojvodine. Ko namerava da najavi plastenike, staklenike ili opremu jeftiniju od hiljadu evra, ne može da učestvuje ne konkursu.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od dva odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule  rok otplate je 24 meseca, grejs period traje 12 meseci, a za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata. Otplata je u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

– originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

– original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

– uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);

– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.