banner-image

Za protivgradne mreže Vojvođanima zajam od 40.000 evra

U Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede otvoren je konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017 godini. Ko ispuni uslove, dobiće zajam od najviše 40.000, a najmenje hiljadu evra. Konkurs će trajati dok se ne utroše sredstva za tu namenu.

Mogu da se prijave poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica sa područja AP Vojvodine, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Kamatna stopa je 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Rok otplate je 12 meseci, koliki je i grejs period, a za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Kako se navodi u tekstu konkursa, kredit se otplaćuje u šestomesečnim anuitetima – prva rata  po isteku grejs perioda, a ukupno su tri rate.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču kojeg bude odabrao učesnik konkursa. Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda. Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

– originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu

– original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

– uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

– fotokopiju lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima, a odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.
 

(Agrosmart)