banner-image

Za traktor do 100 kilovata država daje 1,8 miliona

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora, koji je budio najviše interesovanja poljoprivrednih proizvođača, danas je zvanično objavljen, navodi se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja. Njime su propsani uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za kupovinu novog traktora, obrasci zahteva kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora snage motora do 100 kilovata (kW), sa standardnim delovima, uređajima i opremom uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, koji se prvi put upotrebljava za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu odnosno povrtarstvu i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.800.000 dinara.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje u roku određenom Javnim pozivom koji će u narednom periodu raspisati i na svojim zvaničnim internet stranama objaviti Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja. Naglašavamo da su ovim pravilnikom određeni uslovi i date smernice za planiranje investicije, dok proces podnošenja zahteva započinje nakon objavljivanja Javnog poziva. Svi zahtevi koji budu podneti pre početka roka koji će biti određen Javnim pozivom, biće odbačeni kao preuranjeni.

Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascima zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa ovim pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahteve kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva. U toku kalendarske godine može biti raspisan jedan ili više javnih poziva, u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

Uz obrazac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva, pored ostalog dostavlja predračun za nabavku novog traktora, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, izjavu proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača da je predmetni traktor namenjen, odnosno može da se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu, kao i obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva. Predračun (profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude) treba da sadrži: naziv proizvođača traktora, godinu proizvodnje, tip, odnosno model traktora, snagu motora izraženu u kilovatima (kW), ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmetne investicije.

Ukoliko, nakon administrativne provere Uprava donese rešenje o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored određenog maksimalnog iznosa podsticaja koji može ostvariti, utvrđuje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja. Ako u roku za realizaciju investicije dobavljač prestane da postoji ili mu bude izrečena zabrana obavljanja delatnosti, odnosno ako dođe do poremećaja na tržištu usled kojeg dobavljač nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa predračunom, lice kome je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu dobavljača, odnosno zahtev za promenu predmeta investicije, najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije

Posle realizacije investicije, koja podrazumeva izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predračuna (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, registracija vozila, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom), u roku određenom Rešenjem, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja. Uz obrazac zahteva za isplatu podsticaja podnosilac dostavlja i račun, otpremnicu, propisani dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, garantni list i overenu kopiju saobraćajne dozvole za predmet investicije, a ako je podnosilac zahteva sam direktno izvršio uvoz predmeta investicije, dostavlja i jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list.

Korisnik podsticaja dužan je da čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje, da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana isplate podsticaja, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

{download}81{/download}