banner-image

Vreme je za prvi otkos lucerke

Određivanje vremena prvog otkosa lucerke u proleće je značajno, jer od njega zavisi ukupan broj košenja u toku godine, kao i oporavak lucerišta oštećenog tokom zime.

Za određivanje optimalnog vremena košenja lucerke primenjuju se tri metode: fenološka faza razvića biljaka, pojava i razvoj pupoljaka na korenu i kruni i fiksni datumi ili vremenski intervali.

Određivanje vremena košenja lucerke na osnovu fiksnog datuma ili intervala košenja omogućuje lakše organizovanje i usklađivanje sa drugim poljskim radovima.

Mnogi proizvođači koriste fiksne vremenske intervale za određivanje vremena košenja. Prvi otkos se skida oko prvog maja, a naredni za 40-45 dana. Najraprostranjeniji sistem košenja je četvorootkosni gde se prvi otkos skida u prvoj polovini maja, drugi otkos početkom juna, treći otkos polovinom avgusta i četvrti otkos u drugoj polovini oktobra.

Ovaj metod ne uzima u obzir uticaj uslova godine, lokaliteta i osobine sorte.

Metod određivanja vremena košenja na osnovu fenološke faze razvoja lucerke je značajno bolji sa stanovišta prinosa i kvaliteta krme i trajnosti lucerišta. Lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos zelene mase, najveće hranljive vrednosti a da pri tome ne bude smanjena trajnost lucerišta.

Fenološke faze koje su značajne za određivanje optimalnog vremena košenja lucerke su faza butonizacije, faza početka cvetanja i faza zametanja mahuna.

Kvalitetnija krma, bolje svarljivosti i sa manjim sadržajem celuloze dobija se košenjem lucerke u ranijim fazama razvića (butonizacija i početak cvetanja).

Proizvođači najčešće kose lucerku u fazi početka cvetanja (10 % cvetanja biljaka).

U godinama sa kišnim i hladnim prolećem lucerka ne procveta ili sporadično cveta, zato se prvi otkos kosi na osnovu fiksnog datuma ( od 1. do 10.maja) ili na osnovu broja i dužine mladica na kruni lucerke (kada 50% kruna ima mladice duge 2-3 cm).

Kašnjenjem sa kosidbom prvog otkosa dovodi do zakašnjenja u dospevanju sledećeg otkosa i do gubitka jednog otkosa u godini.

Drugi i treći otkos treba da budu košeni na osnovu fenološke faze razvoja lucerke. Drugi otkos kositi u fazi početka cvetanja a treći u fazi punog cvetanja. Četvrti otkos ukoliko je poslednji, treba da bude 40-45 dana pre stalnih mrazeva, u periodu od 15. do 25. septembra.

U godini sa dosta padavina i njihovim dobrim rasporedom trebalo bi maksimalno iskoristiti potencijal lucerišta i primeniti petootkosni sistem košenja.

U petootkosnom sistemu, četvrti otkos treba da bude u fazi punog cvetanja (obično oko 25.avgusta do 10. septembra), a peti pri kraju vegetacije (krajem oktobra).

Kod mladih lucerki, u godini zasnivanja, košenje bi trebalo da bude nešto kasnije zbog sporijeg rasta i razvoja mlade lucerke. Ukoliko se mlada lucerka kasnije kosi omogućava se bolje ukorenjavanje lucerke u prvoj godini, što obezbeđuje njen duži život i bolju proizvodnju. Zato se lucerka u godini zasnivanja lucerišta treba kositi u punom cvetanju, bez obzira što se gubi na kvalitetu sena.

Kasna kosidba dovodi do poleganja useva čime je otežano košenje, starenjem lucerka gubi kvalitet, dolazi do prekomernog trošenja rezerve vlage iz zemljišta. U prolećnom košenju lucerke neophodna je fleksibilnost jer vrlo često prva kosidba je otežana zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

(PSSS)