banner-image

Organsko pčelarstvo, proizvodnja u skladu s prirodom

Pče­lar­stvo kao zna­čaj­na oblast po­ljo­pri­vre­de ima svo­je me­sto u or­gan­skoj proizvod­nji i is­pu­nja­va­njem svih uslo­va i kri­te­ri­ju­ma mo­že da obez­be­di ve­ću proizvod­nju i bo­lji kva­li­tet me­da i dru­gih pče­li­njih pro­iz­vo­da. Ovaj na­čin pče­la­re­nja ima svo­je pred­no­sti, ali i ne­do­stat­ke i ogra­ni­če­nja ko­ja pra­te ovu pro­iz­vod­nju. Pred­no­sti ovog vi­da pče­la­re­nja su či­sti, kva­li­tet­ni i zdrav­stve­no bez­bed­ni pče­li­nji pro­iz­vo­di, bez štet­nih re­zi­dua. Or­gan­ska pro­iz­vod­nja je zah­tev­na i tra­ži zna­čaj­na ula­ga­nja, zna­nje i pri­me­nu spe­ci­fič­nih prin­ci­pa pro­iz­vod­nje. Pče­li­nji pro­iz­vo­di mo­gu do­bi­ti ser­ti­fi­kat sa­mo ako su svi uslo­vi is­pu­nje­ni to­kom pro­ce­sa kon­ver­zi­je ko­ji tra­je na­ma­nje go­di­nu da­na.

Pro­stor na ko­me se na­la­ze pče­li­nja­ci i po­vr­ši­na ko­ju obi­la­ze pče­le mo­ra­ju odgovara­ti uslo­vi­ma or­gan­ske pro­iz­vod­nje i bi­ti re­gi­stro­va­ni za­jed­no sa pčelinjakom.

Ko­šni­ce se pra­ve od pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la ko­ji ne mo­gu da do­ve­du do kon­ta­mi­na­ci­je ži­vot­ne sre­di­ne ili pče­li­njih pro­iz­vo­da. Pri­li­kom dez­in­fek­ci­je ko­šni­ca do­zvo­lje­ni su fi­zič­ki tret­man vo­de­nom pa­rom i di­rekt­no iz­la­ga­nje pla­me­nu. 

Or­gan­skim pče­lar­skim pro­iz­vo­dom sma­tra se sa­mo onaj ko­ji je pro­iz­ve­den uz prime­nu me­to­da utvr­đe­nih pra­vil­ni­kom. To zna­či da lo­ka­ci­ja pče­li­nja­ka mo­ra obezbe­đi­va­ti do­volj­no pri­rod­nog nek­ta­ra, med­ne ro­se, po­le­na za pče­le i pri­stup higi­jen­ski is­prav­noj i či­stoj vo­di.

U preč­ni­ku od tri ki­lo­me­tra tre­ba­lo bi da se na­la­ze use­vi ko­ji se pro­iz­vo­de or­gan­ski ili da je pče­li­njak okru­žen pri­rod­nom ve­ge­ta­ci­jom kao iz­vo­rom nek­ta­ra. Do­zvo­lje­na je i bli­zi­na use­va ko­ji su tre­ti­ra­ni sred­stvi­ma ko­ja ne uti­ču znat­no na ži­vot­nu sre­di­nu i ne mo­gu zna­čaj­no šte­ti­ti kva­li­te­tu or­gan­skog me­da. Or­gan­ski pče­li­njak mo­ra se na­la­zi­ti van ur­ba­nih cen­ta­ra i bi­ti uda­ljen najmanje je­dan ki­lo­me­tar od sa­o­bra­ćaj­ni­ca, in­du­strij­skih po­stro­je­nja, de­po­ni­ja, pogo­na za uni­šta­va­nje ot­pa­da i po­vr­ši­na pod kon­ven­ci­o­nal­nom po­ljo­pri­vred­nom pro­iz­vod­njom.

U or­gan­skom pče­la­re­nju je za­bra­nje­no sa­ku­plja­nje me­da i dru­gih pče­li­njih proizvoda uni­šta­va­njem pče­la u sa­ću. Za­bra­nje­no je i od­se­ca­nje kri­la ma­ti­ci. Dozvo­lje­na je za­me­na ma­ti­ce ko­ja uklju­ču­je i ubi­ja­nje sta­re. Za­bra­nje­no je uništava­nje tru­tov­skog le­gla, osim u slu­ča­ju po­ja­ve Var­roa de­struc­tor.

U di­mi­li­ca­ma za pče­le do­zvo­lje­na je upo­tre­ba ne­tre­ti­ra­nog dr­ve­ta i pri­rod­nih go­ri­va (pe­čur­ke, osu­še­na ne­tre­ti­ra­na pi­lje­vi­na).

Ve­štač­ka is­hra­na pče­la do­zvo­lje­na je sa­mo u eks­trem­nim kli­mat­skim uslo­vi­ma. U tom slu­ča­ju pri­hra­nju­ju se me­dom iz or­gan­ske pro­iz­vod­nje, a po mo­guć­no­sti sa iste pro­iz­vod­ne je­di­ni­ce. Usled kli­mat­skih uslo­va ko­ji mo­gu iza­zva­ti kri­sta­li­za­ci­ju me­da, do­zvo­lje­no je ko­ri­šće­nje or­gan­ski pro­iz­ve­de­nog še­ćer­nog si­ru­pa ili organske še­ćer­ne me­la­se, ali sa­mo uz odo­bre­nje nad­le­žnog or­ga­na.

U tret­ma­nu pro­tiv Var­roa de­struc­tor mo­gu se ko­ri­sti­ti mra­vlja ki­se­li­na, mleč­na, sirćet­na i ok­sal­na ki­se­li­na, kao i bilj­ni pre­pa­ra­ti (men­tol, ti­mol, euka­lip­tol ili kam­for). Ko­šni­ce pče­la ko­je se tre­ti­ra­ju he­mij­ski sin­te­ti­zo­va­nim alo­pat­skim me­di­cin­skim pro­iz­vo­di­ma sme­šta­ju se u izo­la­ci­ju to­kom tra­ja­nja tret­ma­na. Po­sle za­vr­še­nog tretma­na, sav vo­sak se me­nja or­gan­ski pro­iz­ve­de­nim vo­skom i od­re­đu­je se prelazni pe­ri­od od go­di­nu da­na.

U slu­ča­ju ka­da se pri­me­nju­je ve­te­ri­nar­sko-me­di­cin­ski pro­iz­vod za le­če­nje pče­la, po­da­ci o di­jag­no­zi, du­ži­ni tret­ma­na i ka­ren­ce mo­ra­ju bi­ti do­sta­vlje­ni ovla­šće­nom licu pre iz­da­va­nja ser­ti­fi­ka­ta za pro­iz­vod or­gan­ske po­ljo­pri­vre­de.

Pre­ven­ci­ja bo­le­sti u or­gan­skoj pče­lar­skoj pro­iz­vod­nji za­sni­va se na pri­me­ni pre­ven­tiv­nih me­ra ko­ji­ma se po­ve­ća­va ot­por­nost pre­ma bo­le­sti­ma i sprečava­ju in­fek­ci­je. U ove me­re ubra­ja se si­ste­mat­ska kon­tro­la ko­šni­ca i tru­tov­skog le­gla, obez­be­đi­va­nje do­volj­ne re­zer­ve po­le­na i me­da u košnicama, re­dov­na dez­in­fek­ci­ja ma­te­ri­ja­la i opre­me u od­re­đe­nim intervalima. Ta­ko­đe, i uni­šta­va­nje kon­ta­mi­ni­ra­nih ma­te­ri­ja­la i nji­ho­vih izvora, kao i re­dov­na za­me­na pče­li­njeg vo­ska i za­me­na ma­ti­ca.

Dipl. inž. Ne­ma­nja Kon­stan­ti­no­vić

PSSS „Kru­še­vac“

(Poljoprivrednik)