banner-image

Mastitis, najskuplje oboljenja vimena

Glavna oboljenja kravljeg vimena jesu: mastitis i edem vimena. Iako edem nije bolest u pravom smislu, ponekad uzrokuje zdravstvene teškoće. Mastitis je najskuplja bolest u mlečnim stadima. Dovodi do gubitka u proizvodnji mleka zbog destrukcije žlezdanog tkiva i odbacivanja mleka, zbog povećanog izlučivanja krava iz proizvodnje, kao i zbog troškova lečenja bolesnih grla. Procenjuje se da oko 50 % mlečnih krava ima u proseku u dve četvrti patogene bakterije, a jedan do 3 % krava pokazuje kliničke znakove mastitisa. Uzročnike mastitisa čini 20 i više vrsta različitih bakterija, uglavnom iz grupe streptokoka i stafilokoka.

Mogućnost infekcije i pojave mastitisa zavisi od više uzročnika, na primer:  vrste bakterija,   broja bakterija koje uđu u sisni kanal,  nasledne sklonosti (sklonije su oboljenju starije krave i krave bržeg protoka),   stanja sisnih kanala,  neodgovarajućeg vakuuma i broj pulsacija aparata za mužu. Bolest mogu da izazovu i  oštećene sise,  izostalo i nepravilno izmuzivanje, kao i nehigijenska muža i loša opšta higijena.

Najpogodnija doba za nastajanje infekcija jesu početak laktacije i početak zasušenja. Pojava mastitisa zavisi još i od međusobnog odnosa patogenih mikroorganizama i opšte otpornosti vimena. Ako je otpornost vimena visoka, a virulencija mikroorganizama mala, ne razvija se klinički oblik mastitisa. Obolenje se leči antibioticima.

Edem (otok) vimena javlja se nekoliko nedelja ili dana pre telenja ili u toku telenja. Češće se javlja kod prvotelki i krava sa visećim vimenom. Uzrok edema je prekomerno nakupljanje tkivne tečnosti u vimenu. Vime postaje tvrdo, krava se oseća neprijatno, sise se skraćuju, pa nastaju problemi sa mužom. Posebno je teško da se obavi potpuna muža. U većini slučajeva edem se povuče za 2 do 4 dana, a potpuno nestane za 2 do 3 nedelje posle telenja. Ređe edem postaje patološki i ostaje tokom cele laktacije. Povećani volumen i težina izazivaju oštećenje ligamenata, pa nastaje viseće vime. Otok vimena sprečava se držanjem krava na paši ili držanjem u ispustu (2 sata dnevno šetnje), zatim izbalansiranim obrokom, i preko njega pravilnim odnosom minerala i elektrolita u krvi.

 Usled pojave mastitisa može doći do štete u proizvodnji. Pre svega smanjenjuje see proizvodnje mleka u vimenu (manja količina mleka), a zbog propadanja pojedinih četvrti ili celog vimena krave se prevremeno izlučuju iz proizvodnje. Bolesne krave mogu uginuti ili biti ekonomski iskorišćene. Lečenje upala vimena zahvaćenog mastitisom izaziva velike troškove. Takođe je mleko (patološki sekret) neupotrebljivo je za ishranu i industrijsku preradu za vreme upala, jer je štetno za zdravlje ljudi zbog sadržaja mikroorganizama i njihovih toksina.

Klinički vidljivi mastitis odlikuje otečeno ili smanjeno vime (četvrt), temperirano – toplo i bolno vime, promena boje kože na upaljenoj četvrti (plavo-crvena), kao i sekret iz vimena koji je vidljivo promenjen. Vidljivi su ugrušci, krpice, krv, sekret ima vodenkast izgled i dr.

Subklinički nevidljivi mastitis nanosi najveće štete u proizvodnji mleka. Veliki broj farmera ne shvata težinu I značaj ovog oblika mastitisa za proizvodnju mleka, jer nije vidljiv (nema simptoma) pa ga otkrivaju prekasno na osnovu promena na vimenu i mleku, Karakteristike nevdljivog matitisa su da najčešće traje dugo, nedeljama i mesecima (hronična upala). Može se prepoznati brojanjem somatskih ćelija i mastitis testom. Takođe je primetno postepeno smanjenje  količine mleka. Hronični mastitis dovodi do trajnog smanjenja proizvodnog kapaciteta četvrti vimena u sledećim laktacijama, bez obzira na rezultate lečenja, a moguć je i potpuni gubitak funkcije vimena.

Dipl.inž. Aleksandar Repček

(PSS APV)