banner-image

Do 18 miliona i uz kamatu jedan odsto zajam za junice, ovce, sadnice, traktore…

Poljoprivrednici koji nameravaju da nabave kvalitetne priplodne junice, telad I junad za tov, priplodna grla u ovčarstvu ili pak sadnice voća, seme, traktore i drugu mehanizaciju, mogu da od banaka da traže kredite koje subvencioniše država. Kamatna stopa je od jedan do tri odsto, a najveći iznosi zajma su šest miliona dinara za poljoprivrednike i 18 miliiona dinara za firme.

Naime, Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o subvencionisanim kreditima namenjenim poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje ih odobravaju. Ministarstvo  subvencioniše deo kamate na te kredite.

Država subvencioniše zajmove za razvoj stočarstva, koji obuhvataju nabavku životinja i premiju osiguranja životinja, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Takođe, krediti će se davati za nabavku hrane za životinje i investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizička lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Kamatu jedan odsto imaće i  mlađi od 40 godina  u tekućoj godini i žene.

U stočarstvu pravo na kreditnu podršku ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:

kvalitetnih priplodnih junica,  

kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina,

teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg,

kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu,

jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg,

jaradi za tov telesne mase do 15 kg,

kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu…

Pravo na kreditnu podršku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:

semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo,

svih vrsta đubriva

svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Kada je o poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi reč, pomoć se ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:  

traktore i traktorske kabine,  

mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,

mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,

mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova…

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Pravilnikom o  uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku  poljoprivrednicima  definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11. tekuće godine.

{download}96{/download}