banner-image

Počinje podnošenje zahteva za osiguranje useva i plodova

Prema pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, pravo na korišćenje povraćaja sredstava po ovom osnovu imaju pravna lica, fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivedi.

Osim toga moraju da ispunjavaju i uslov da su kod društva za osiguranje osigurali useve  plodove od rizika umanjenja prinosa, zatim životinje, rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Pravo na korišćenje regresa ostvaruje se tako što se podnosi zahtev u dva primerka za ostvarivanje ovog prava Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Zahtev se podnosi jednom, u dva primerka, u periodu od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine za period osiguranja od 1. novembra prethodne  do 31. oktobra tekuće godine. Uz zahtev treba priložiti i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupnog iznosa premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Iznos regresa za osiguranje utvrđuje se zakonom kojim se utvrđuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, i zavisi od toga da li se predmet osiguranja nalazi na području sa otežanim uslovima rada.

(Agrosmart)