banner-image

Za zasade voća država daje tri, za sadnice pola miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nedavno je donelo pravilnik za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja..

Prema ovom pravilniku podsticaji za podizanje matičnih zasada i podizanje mrežanika sa elementima iznose do 3.000.000 dinara po korisniku.

Za proizvedene sadnica voća, vinove loze i hmelja korisnici će moći da dobiju do 500.000 dinara. Pravilnikom je predviđeno da podsticaji za sertifikaciju i klonsku seklekciju iznose do 10.000.000 po korisniku.

Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ima pravno lice i preduzetnik pod uslovom da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da ima prijavljene površine na kojima su podignuti matični zasadi. Pravilnikom su precizirani i drugi uslovi koje reba da ispuni svako ko želi da konkuriše za dobijanje ovih sredstava (pravilnik).

Da bi ostvario podsticaje za matični zasad mora da ima barem 200 sadnica predosnovne i osnovne kategorije, odnosno najmanje 2.000 podloga.

Iznos sredstava za jabučaste i koštičave vrste je do 1.200 dinara po sadnici. Za jezgraste vrste voća je do 1.300, vinovu lozu 500  i hmelj 200 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad vegetativnih podloga ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 140 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad za dobijanje semena ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 1.000 dinara po sadnici.

Kada su u pitanju jagodaste vrste za malinu se ostvaruje do 50 din po sadnici, za jagodu do 40, kupinu do 100, borovnicu do 400 i ribizlu i ogrozd do 150 dinara po sadnici.

Podsticaji za podizanje matičnih zasada, ostvaruju se podnošenjem zahteva i odgovarajuće dokumentacije Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. do 15. oktobra kalendarske godine.

Sredstva za proizvedene sadnice mogu da ostvare svi oni koji ispunjavaju zahteve propisane pravilnikom. Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije za jabučaste i koštičave vrste voćaka davaće se 50 dinara, orah 10, jagodaste vrste voća (osim jagode) 20, borovnice 100, jagode 10, i vinove loze i hmeljla po 50 dinara. Za sadnice sertifikovane kategorije proizvođači će moći da dobiju po 10 dinara za jabučaste i koštičave vrste, za jagodaste (osim borovnice i jagode) pet dinara,  borovnicu 50, jagodu, vinovu lozu i hmelj po pet dinara. Za standardne ktegorije podstccaji iznose za jabučaste i koštičav vrste po tri dinara, za jezgrasto voće osim oraha 5, kalemljeni orah i lesku po 80, jagodaste vrste (osim borovnice) 3, borovnicu 10, vinovu lozu i hmelj po tri dinara.

Kada su u pitanju podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju korisnik podsticaja najkasnije do 30. juna naredne godine treba Ministarstvu da dostavi izveštaj o realizaciji  koji sadrži podatke kojima dokazuje da je sproveo sve planirane aktivnosti, kao i dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.