banner-image

Na zajam do 18 miliona dinara kod 12 banaka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, subvencioniše deo kamate na kredite namenjene poljoprivrednicima koje odobravaju poslovne banke sa  kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor o saradnji.

Banke sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovore su: Komercijalna banka, Prokredit banka, Adiko banka, Kredi agrikol banka, NLB banka, Banka Inteza, Zber banka, Unikredit banka i AIK banka.  U postupku je potpisivanje ugovora sa još tri banke, s Poštanskom štedionicom bankom, OTP bankom, i Erste bankom.

Pravilnikom kojim se reguliše ova oblast bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Krediti čija će se kamata subencionisti mogu biti namenjeni razvoju stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom. Zatim za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Takođe i za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, nabavku hrane za životinje i investiciona ulaganja u nabavku mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti se odobravaju sa rokom  otplate od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina i isplaćuju u dinarima bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto ako fizičko lice ima prebivalište na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, mlađe je od 40 godina života u tekućoj godini, ili je u pitanju žena.

Rok otplate kredita je do tri godine, a vraća se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima. Krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu za iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku za iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanja prava na kreditnu podršku  poljoprivrednicima  ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva je 01. novembar.

S.K.