banner-image

Pripreme za zimovanje pčela

Najboljom ugljenohidratnom hranom za zimovanje pčela smatra se prirodni cvetni med, ali su primese medljike u njemu vrlo opasne. Medljika se razlikuje od cvetnog meda velikim sadržajem soli (ukupna količina mineralnih materija u njemu je 8-10 puta veća, a dekstrina 2-3 puta veća nego u cvetnom).

Pčele, koje zimuju na medljici, po pravilu, uginu kao društvo u celini, a preživele jedinke često ginu posle izlaska iz zimovnika i prvog pročisnog leta.

Pčele bolje zimuju na svetlijem nego na tamnijem medu. Za zimu nije dobar med koji se odlikuje povećanom sklonošću ka kristalizaciji kao, na primer, od krstonoša (slačica, uljana repica), a takođe i vresak, pamuk, suncokret u sušnim godinama. Kristalisani med postaje nedostupan pčelama i zimi one uginu od gladi.
Osim botaničkog porekla i hemijskog sastava, na kristalizaciju meda utiče starost okvira, postojanje centara kristalizacije, narušavanje celovitosti sadržaja ćelija, oštre oscilacije temperature spoljašnje sredine i dr.

U tamnim plodišnim satovima med češće i brže kristališe, čemu pogoduju polenova zrna, ekskrementi, komadići čaura larvi itd. Kod društava koja zimuju pretežno na tamnom saću, kristalizacija meda je veća za 45%, zagađenost gnezda na kraju zime za 58%, a uginuće društava češća za 12% nego pri zimovanju na svetlom saću.

Otuda iskusni pčelari pripremaju zimsko-prolećne zalihe hrane za pčele blagovremeno, tj. početkom glavne paše, kada obično nema medljike. Zbog toga se kod najjačih društava na pčelinjaku dodaje drugo telo u koji se smeštaju dobri, svetli okviri, ispunjeni kvalitetnim, svetlim medom (ne manje od polovine) i zapečaćeni voštanim poklopcima, koji se periodično odabiraju i čuvaju do upotrebe u prostorijama sa stabilnom temperaturom. Na taj način priprema se u prvoj polovini glavne paše 4-6 okvira sa hranom po društvu, što predstavlja zimnicu. Kod nastavljača, u vreme glavne paše, sprema se po 10 svetlih okvira sa hranom po društvu, pod uslovom da su okviri dobro ispunjeni medom.

”Kalendar pčelara”, autora:G.D. Bilaš, N.I.Krivcov, V.I.Lebedev

(PSSS)