banner-image

Za sprovođenje odgajivačkog programa u Vojvodini 55 miliona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodorivredu i šumarstvo  raspisao je Konkurs za raspodelu sredstava za godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2017. godini. Iznos sredstava po ovom Konkursu je  55.000.000,00 dinara i koristiće se  za sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstu, kod kopitara i u pčelarstvu, kao i za poslove kontrole  sprovođenja programa.

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u tabelama 1. do 6. za svaku meru rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene.

Sredstva u ukupnom iznosu od 51.000.000,00 dinara raspodeliće se u odnosu 88% za rad osnovnih odgajivačkih organizacija i organizacija s posebnim ovlašćenjima (44.880.000,00 dinara) i 12% za rad regionalnih odgajivačkih organizacija (6.120.000,00dinara).

Sredstva za obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje obavlja glavna odgajivačka organizacija predstavljaju do 8% (4.000.000,00 dinara) od ukupnog iznosa od 55.000.000,00 dinara. Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima iz AP Vojvodine, koje ispunjavaju potrebne uslove iz. Zakona o stočarstvu.

Ukoliko se sredstva prema ovom programu, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, ne realizuju u celosti, odlukom pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeravaju se na odgajivačke mere kod drugih vrsta životinja, a do planiranog maksimalnog godišnjeg obima odgajivačkih mera predviđenog Dugoročnim programom mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2015–2019. godine.

Ukoliko se sprovede veći obim pojedinih odgajivačkih mera od obima predviđenog konkursom, a najviše do maksimalnog godišnjeg obima pojedinih mera utvrđenih Dugoročnim programom, tada će cena po jedinici mere biti srazmerno niža. Osnovne odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima  konkurišu za nadoknadu troškova i ostvaruju pravo na sredstva, putem Regionalne odgajivačke organizacije, na čijoj teritoriji su izvršavali poslove, a koja kontroliše njihov rad i obrađuje dobijene podatke.

Konkursnu dokumentaciju prikupljenu od organizacija iz svog regiona zajedno sa zbirnim spiskom organizacija koje ispunjavaju uslove konkursa, Regionalna odgajivačka organizacija dostavlja sekretarijatu. Regionalna odgajivačka organizacija treba da dostavi i zbirni spisak Osnovnih odgajivačkih organizacija na svojoj teritoriji, koje ispunjavaju uslove konkursa;

Prispele prijave razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijum za ocenu prijava jeste kvalitet podnete konkursne dokumentacije. Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom. Doznaka sredstava obavljaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine. Podnosilac prijave može jednom prijavom konkurisati za dodelu sredstava za više namena

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 28.11.2017. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom: „Konkurs za odgajivanje Tekst konkursa mož se naći na sajtu

www.psp.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852