banner-image
banner-image

Obavezno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta mleka svih proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je novi Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka kojim se bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta sirovog mleka pri otkupu, kao i način ocene njegovog kvaliteta posle uzorkovanja.

Pravilnikom je, između ostalog,  definisano da otkup sirovog mleka može da se vrši samo od proizvođača sirovog mleka koji redovno ispituju kvalitet sirovog mleka u ovlašćenoj laboratoriji.

Sirovo mleko ne može da sadrži rezidue pesticida, metala, metaloida i drugih štetnih supstanci, kao i rezidue hemioterapeutika, anabolika i drugih štetnih materija iznad maksimalno dozvoljenih količina, u skladu sa posebnim propisima. Ne sme da sadrži mehaničke nečistoće, dodatu vodu, kao i promene nastale kao posledica oboljenja vimena – mastitisa Otkupljuje se samo ako je dobijeno od zdravih i obeleženih muznih grla. Pod zdravim muznim grlima podrazumevaju se ona koja su prema programu mera zdravstvene zaštite životinja ispitana, i to: goveda – na brucelozu, enzootsku leukozu i tuberkulozu, ako su vakcinisana protiv zaraznih bolesti životinja utvrđenih posebnim propisom i ako je prošlo zahtevano vreme karence od dana vakcinacije, da je sproveden program suzbijanja infektivnog mastitisa, ovce i koze – na brucelozu, ako su vakcinisane protiv zaraznih bolesti životinja utvrđenih posebnim propisom i ako je prošlo zahtevano vreme karence od dana vakcinacije, da je sproveden program suzbijanja infektivnog mastitisa.

Uzimanje uzoraka za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka obavlja se neposredno kod proizvođača sirovog mleka ili na sabirnom mestu, odnosno sabiralištu. Pre uzimanja uzoraka sirovog mleka uzorkivač vrši vizuelni pregled sirovog mleka (senzorska kontrola) i utvrđuje da li sirovo mleko ima svojstven izgled, boju, miris i čistoću, odnosno da li u sirovom mleku postoje vizuelno uočljive promene. Ako su u sirovom mleku uočljive promene koje su nastale kao posledica oboljenja vimena i delovanja različitih vrsta mikroorganizama, uzorkovanje i otkup takvog mleka se ne vrši.

Prema pravilniku ako se sirovo mleko preuzima na sabirnom mestu, odnosno sabiralištu, pre sipanja sirovog mleka u cisternu, vozač cisterne iz rashladnog uređaja (laktofriz) uzima uzorak sirovog mleka, stavlja ga u bočicu na koju stavlja nalepnicu sabirnog mesta, odnosno sabirališta i odlaže bočicu u gajbu sa bočicama uzoraka sirovog mleka sa tog sabirnog mesta, odnosno sabirališta.

Primopredaja gajbi sa uzorcima sirovog mleka vrši se tako što gajbe sa bočicama sa uzorcima sirovog mleka od uzorkivača preuzima vozač cisterne, ostavlja ih na mesto za to određeno i transportuje ih na temperaturi do +4°C, do hladnjače u mlekari.

Pojedinačni i prosečni rezultati ispitivanja količine mlečne masti i proteina utvrđuju se u procentualnim vrednostima na nivou tačnosti od dve decimale.

Ovlašćena laboratorija proizvođačima sirovog mleka, otkupljivačima, kao i nadležnoj veterinarskoj inspekciji dostavlja svakog meseca pojedinačne rezultate ispitivanja (potvrda o obavljenoj kontroli), kao i njihove prosečne vrednosti.

Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta sirovog mleka u ovlašćenoj laboratoriji kravlje sirovo mleko se, u zavisnosti od ukupnog broja mikroorganizama i somatskih ćelija, razvrstava na:

1) mleko I klase – sadrži do 100.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama i ukupan broj somatskih ćelija do 400.000/ml;

2) mleko II klase – sadrži od 100.001 do 400.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama i ukupan broj somatskih ćelija do 400.000/ml;

3) mleko III klase – sadrži više od 400.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama i ukupan broj somatskih ćelija do 400.000/ml.

Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta sirovog mleka u ovlašćenoj laboratoriji kozije, ovčije i sirovo mleko ostalih domaćih životinja, u zavisnosti od ukupnog broja mikroorganizama, razvrstava se na:

1) mleko I klase – sadrži do 1.500.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama;

2) mleko II klase – sadrži više od 1.500.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama.

Kompletan pravilnik može se pročitati ovde

(Agrosmart)