banner-image

Nabavka traktora i investicije na gazdinstvima po novom IPARD pravilniku

Danas je Ministarstvo poljoprivrede objavilo pravilnik kojim se menjanju neki od ranije definisanih uslova za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu gazdinstava. Najvažnije izmene odnose se na opšte uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta – na primer, na vrednost investicije u smislu prikupljanja ponuda za nabavku, a novi pravilnik preciznije objašnjava i mesto investicije, uslove koji se tiču Registra poljoprivrednih gazdinstava….

Recimo, u dosadašnjem pravilniku podnosilac zahteva trebalo je da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicija, za vrednost veću od 20 000 evra, odnosno jednu ponudu za nabavku investicija za vrednost do 20 000 evra koje su važeće na dan podnošenja zahteva. Po novom ta vrednost je 10.000 evra.

-Potrebne su tri prikupljene ponude za nabavku investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske centralne banke iskazanom na šest (6) decimala u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun – navodi se u novom pravilniku.

Dodat je član u kojem se objašnjava da je mesto investicije  mesto prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva – za investicije u nabavku opreme, mašina I mehanizacije, odnosno mesto u kome se nalazi objekat – za investicije u izgradnju i opremanje objekata.

Definiše se i to da podnosilac zahteva i povezana lica imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet ne veći od 50 miliona evra i/ili vrednost imovine koja ne prelazi 43 miliona evra.ˮ

Kada je o opštim uslovima za ostvarivanje prava na odobravanje projekta reč, promenjen je i deo koji se odnosi na stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede. Potrebno je da onaj ko konkuriše za IPARD podsticaje ima visoku stručnu spremu, ili srednju stručnu spremu u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili srednju stručnu spremu i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili srednju stručnu spremu i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja.

Takođe, da je upisan u Registru u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili da ima radno iskustvo u periodu od tri godine u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede.

Kada je o promenama uslova za odobravanje projekata u sektoru mesa reč, podnosilac zahteva treba da ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to kapaciteta: do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i koza i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu. U sektoru mleka uslovi se ostvaruju ako podnosilac  u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju); ako  na poljoprivrednom gazdinstvu ima do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo…

Ko se bavi proizvodnjom žitarica ili industrijskog bilja, može da konkuriše  za investicije u izgradnju i opremanje objekata za skladištenje, ako u Registru ima upisano dva ili više hektara  poljoprivrednog zemljišta pod tim usevima.

Za nabavku traktora može da konkuriše takođe ako u Registru ima upisano od dva do 50 hektara, a ako ima od 50 hektara do 100 hektara pod žitaricama ili industrijskim biljem, može da nabavlja  opremu, mašine i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora.  

Recimo i to da podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova.

{download}106{/download}

S. G.