banner-image

Vlada propisala ko i pod kojim uslovima može da izvozi u Rusiju

 

Vlada Republike Srbije donela je na osnovu sporazuma koji postoje između naše države i Ruske Federacije donala Uredbu o evidenciju izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju.

Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze i potrebna dokumentacija za evidentiranje.

Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju ako je upisano u Registar privrednih subjekata, Centralni registar objekata i evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa specifičnim fitosanitarnim uslovima Ruske Federacije.

Pravno lice mora da ima skladište -hladnjaču, u vlasništvu ili u zakupu,   kapaciteta najmanje 500 tona, koje ima deo za minusni režim, odnosno plusni režim, odnosno kontrolisanu atmosferu (ULO) – za voće. Kapacitet za povrće mora da bude najmanje 200 tona. Mora da ima prostor za klasiranje i pakovanje voća i povrća, prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetljenjem preko 600 luxa.

Takođe je potrebno da ima zaposleno, stručno lice odgovorno za zaštitu bilja, koje ima visoko obrazovanje poljoprivredne struke na studijama drugog stepena, kao i da ima sopstvenu ili ugovorenu proizvodnju voća i povrća.

Evidenciju izvoznika vodi i ažuriraće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dostavljati nadležnom ruskom organu na njegov zahtev. Upis u evidenciju izvoznika vrši se na osnovu zahteva koji pravno lice  podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko nadležnog fitosanitarnog inspektora na odgovarajućem obrascu.

Pravno lice koje se bavi izvozom dužno je da svaku promenu podataka prijavi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko nadležnog fitosanitarnog inspektora u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Evidencija izvoznika vodi se u elektronskoj formi i objavljuje se na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravno lice koje je upisano u evidenciju izvoznika dužno je da:

1) vodi podatke o proizvodnji, skladištenju i prometu proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom (voća i povrća);

2) čuva podatke o mestima gde se bilje, biljni proizvodi ili propisani objekti gaje, proizvode, prerađuju, skladište, čuvaju ili koriste pet godina i ima obezbeđenu sledljivost u svim fazama proizvodnje, skladištenja i prometa;

3) redovno vrši vizuelne preglede na prisustvo štetnih organizama, naročito onih koji imaju karantinski status za područje Ruske Federacije;

4) suzbija štetne organizme koji mogu ugroziti bilje, biljne proizvode i propisane objekte;

5) vodi evidenciju o pregledima na prisustvo štetnih organizama i preduzetim merama.

6) omogući fitosanitarni pregled;

7) bez odlaganja, preduzme naložene fitosanitarne mere;

8) čuva propisane evidencije i dokumentaciju pet godina.

Moguće je i brisanje pravnog lica briše se iz evidencije izvoznika ako:

1) donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti;

2) u propisanom roku ne prijavi promenu u poslovanju

3) je fitosanitarni inspektor utvrdio da više ne ispunjava potrebne uslove i ne izvršava obaveze.

Svaku pošiljku voća i povrća poreklom iz Republike Srbije koja se izvozi u Rusku Federaciju mora da prati fitosanitarni sertifikat i deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla.