banner-image

Vodič za proizvodnju i preradu mesa u malim pogonima

Od prvog januara počela je primena Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Ovim Pravilnikom su konačno i mali proizvođači tradicionalnih proizvoda dobili pravo da pod za njih povoljnijim uslovima proizvode i plasiraju na tržište svoje proizvode. Međutim, još uvek ima dosta nepoznanica oko toga na koji način se tačno mogu proizvoditi tradicionalni proizvodi u kućnoj radinosti. Iz tog razloga Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdalo je vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnih proizvoda od mesa u kojem su opisane nacionalne mere za odstupanje od opštih i posebnih uslova higijene hrane.

Osnovna svrha Vodiča je da korisnicima pruži informacije o sadržaju i obimu aktivnosti koje u skladu sa propisima proizvođač može da obavlja u objektu za proizvodnju i preradu mesa, kao i način ispunjavanja zahteva propisa kroz objašnjenja i preporuke o dobroj proizvođačkoj i dobroj higijenskoj praksi. Informacije u Vodiču treba da se koriste zajedno sa zahtevima propisa, jer je njihovo ispu njavanje odgovornost svih koji posluju sa hranom. Vodič ne može da zameni ni jedan od važećih zakona i propisa koji regulišu oblast proizvodnje, prerade i prometa hrane, ali treba da omogući razumevanje načina na koji treba postupati po propisima, odnosno korišćenje jedinstvenih kriterijuma u njihovoj primeni.

Međutim, u dokumentu nisu obuhvaćena objašnjenja svih odredbi zakonodavstva o higijeni i bezbednosti hrane, već su interpretirani zahtevi koji predstavljaju najvažnije preduslove i posebne zahteve čija odgovarajuća primena može da osigura higijenu rada i bezbednost mesa i proizvoda od mesa.

Za posebne zahteve, proizvođač treba da traži tumačenje od nadležnog organa koji sprovodi propise. Proizvođači mogu da koriste Vodič i kao izvor informacija za uspostavljanje svog plana samokontrole i internog sistema bezbednosti hrane. Vodič ne može da služi umesto plana HACCP, ali može da posluži boljem razumevanju načina na koji se plan samokontrole razvija i primenjuje, uzimajući u obzir procenu rizika.

Dokument je namenjen subjektima u poslovanju hranom koji proizvode meso i proizvode od mesa, a mogu da ga koriste i drugi.

Ovaj Vodič treba razumeti i kao mesto gde se mogu naći minimalni uslovi koje nadležni inspekcijski organ (veterinarska inspekcija) proverava kada obavlja službenu kontrolu u objektu u kome se posluje hranom i ocenjuje usaglašenost sa opštim i posebnim zahtevima higijene hrane, kao i rezultate programa samokontrole subjekta.

Ovaj Vodič je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (UN FAO), a u realizaciji Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu „Agrikultura“
Sadržaj, dizajn i štampa Vodiča realizovani su kao aktivnosti projekta „Unapređenje kvaliteta i standarda bezbednosti hrane u sektoru proizvodnje mesa u Srbiji“, koji obezbeđuje podršku za efikasniji i integrisan lanac proizvodnje hrane u Republici Srbiji i unapređenje kvaliteta i bezbednosti u sektoru prerade mesa. Projekat je u celini deo podrške i saradnje koju pruža Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz finansijska sredstva Kneževine Luksemburg, a realizovan je u periodu april 2014 – decembar 2017. godine. 

Vodič se može preuzeti ovde.