banner-image
banner-image

Obavezna proizvodnja i prodaja hleba od brašna tip 500

Vlada Republike Srbije donela je uredbu o obavynoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“.

Prema ovoj uredbi proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u  količini od najmanje 40% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Pri tome se pod hlebom od brašna „T-500” podrazumeva vekna čija težina je najmanje 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna „T-500”, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama.

Uredbom je predviđeno da najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama,  ne može biti veća od 2%, a najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, može biti maksimalno do 6%.  Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i sl.) ne može biti veća od 8,12% u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 40% hleba od brašna „T- 500”. Oni mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou. Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Za nepoštovanje ove uredbe predviđene su novčane kazne. Kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj će se kazniti pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno propisanim odredbama ove uredbe. Uz kaznu može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Kazna za odgovorno lice u pravnom licu iznosi od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da obavlja određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine. Kazna za preduzetnika iznosi od 10.000 do 500.000 dinara i može mu se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Ova uredba stupa na snagu 1. februara 2018. godine, a važi do 31. jula 2018. godine.

 Agrosmart