banner-image
banner-image

Bespovratna sredstva za kupovinu kuća u Vojvodini

Zavod za ravnopravnost polova  raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća sa okućnicom bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine. Inače, ovo je četvrti ciklus konkursa za bračne i vanbračne partnere, osmišljen sa ciljem povećanja broja žena vlasnica nepokretnosti i poboljšanja demografske strukture vojvođanskih sela.

 Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

– da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs

–  da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine

 – da su supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života u skladu sa Zakonom

–  da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa

– da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

– da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

Učesnici konkursa mogu aplicirati samo sa jednom prijavom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara. Učesnici konkursa ne mogu da otuđe nepokretnost u narednih 10 godina 

Nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu može da se nalazi na području svih naseljenih mesta na teritoriji AP Vojvodine, osim gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu mora biti uslovna za stanovanje. Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Ne smeju postojati nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti, ne sme biti upisan bilo kakav teret na listu nepokretnosti, a nepokretnost i delovi okućnice moraju biti izgrađeni u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji.   

Konkurs je otvoren do 30. aprila.

S.K.