banner-image

60 miliona za proizvodnju u zaštićenom prostoru

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini.

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini i u tu svrhu biće dodeljena bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha,kao i vlage, saksija, kontejnera za proizvodnju rasada, oslonaca za povrće ( mreža i kolja).

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 60.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za fizička lica, preduzetnici i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara odnosno do 2.310.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

– konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

– višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

– folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

– mreže za senčenje objekta;

– sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sisteme za mikrokišenje;

– sistem za fertirigaciju;

– stolove za proizvodnju rasada;

– instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

– saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)

– sistem za zagrevanje.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, predračunima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, potvrdama o prenosu sredstava i izvodima overenim od strane banke, fiskalnim isečkom, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 0,49 ha proizvodnje odgovarajuće poljoprivredne kulture za koju se konkuriše  u zaštićenom prostoru.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.       

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs