banner-image

Bespovratna sredstva za opremanje farmi

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018. godini. Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Vojvodini u ovoj godini.

Bespovratna sredstava za sufinansiranje namenjena su opremanju govedarskih, svinjarskih, ovčarskih,  kozarskih i živinarskih farmi, nabavci opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka, kao i za izđubravanje, pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i  kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 50.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu iznose do 60% do prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu iznosiće 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2018. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1.  Opremanje govedarskih farmi:

 • – Boksevi za smeštaj muznih krava,
 • – boksevi za smeštaj tovnih junadi,
 • – podovi za ležišta,
 • – pojilice,
 • – termo pojilice,
 • – električne pastirice,
 • – ventilacija,
 • – muzilice,
 • – sistemi za mužu,
 • – laktofrizi,
 • – kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačni i grupni).
 •  

2. Opremanje svinjarskih farmi:

 • – boksevi za prašenje,
 • – uklještenje,
 • – prostirke, podovi za staje,
 • – grejne ploče,sistem grejanja
 • – boksevi za prasad,
 • – boksevi za tov svinja (sa hranilicom), hranilice , pojilice, linije za hranjenje, ventilacija.
 •  

3.  Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:

 • – pojilice,
 • – termo-pojilice,
 • – električne pastirice,
 • – hranilice,
 • – muzilice,
 • – sistemi za mužu,
 • – laktofrizi.
 •  

4.  Opremanje živinarskih farmi:

 • – hranilice,
 • – linije za hranjenje,
 • – pojilice,
 • – linija napajanja,
 • – ventilacija,
 • – paneli za hlađenje,
 • – klapne,grejanje.
 •  

5.  Nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu

 • – ekstruder,
 • – mlin čekićar,
 • – mešaona
 • – peletirka
 • – balirka za seno
 •  

6.  Orema za izđubravanje:

 • – skreperi i separatori,
 • – uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka,
 • – pumpe za pražnjenje tankova,
 • – separatori za osoku i tečni stajnjak
 • – specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka,polutečnog i tečnog stajnjaka
 • – prateća oprema za polutečni i tečni stajnjak
 •  
 • Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja.
 •  

Podnosilac prijave koji konkuriše za sektor mleko može imati najviše 1-19  mlečnih krava i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe. Onaj ko konkuriše za sektor meso mora da ima manje od 20 junadi u tovu, manje od 150 ovaca ili koza, manje od 30 krmača, manje od 100 tovljenika svinja, manje od 4.000 komada pilića brojlera i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina broj 16

s naznakom:

„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANjE FARMI U 2018.GODINI”

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova. Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.