banner-image

Podsticaji za sve pčelare koji imaju od 30 do 200 košnica

Izmene Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela dovele su do nedoumica pčelara u vezi sa tim ko može da ostvari ove podsticaje. Naime, kako je izmenjenim Pravilnikom previđeno da podrsticaje pčelari mogu da dobiju za maksimalno 200 košnica pojedini pčelari razumeli su da ako imaju više od ovog broja košnica ne mogu da dobiju nikakva podsticajna sredstva, što nije tačno. Iz tog razloga Uprava za agrarna plaćanja objavila je pojašnjenje koje se tiče uslova za ostvarivanje prava na podsticaj.

U ovom pojašnjenju navodi se da Pravilnik propisuje da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela.

To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 30 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj po košnici pčela, dok oni koji imaju preko 200 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj, neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja košnica, već će im se priznati podsticaji za 200 košnica pčela.

Na primer, podnosilac zahteva koji ima 250 registrovanih košnica pčela, ostvariće podsticaj u iznosu od 144.000 dinara, što je visina podsticaja za 200 košnica pčela. Ista suma biće isplaćena i korisnicima koji imaju 200, 600 ili 1000 košnica.