banner-image

Do 20.000 evra za pčelare uz kamatu od 1,5 odsto

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2018. godini. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima, fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Maksimalan iznos kredita je 20.000 evra,  a Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra. Rok otplate 30 meseci, a grejs period je 15 meseci, i u tom periodu neće se obračunavati interkalarna kamata. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, a prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo. Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i originalni predračun sa specifikacijom u dinarima, original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana.  Ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti i pismo o namerama izdavanja garancije, zatim original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje ne starije od 30 dana fotokopijau lične karte.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa.Pravna lica treba da dostave i izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem i potvrdu Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije. Podnosilac prijave treba da se izjasni o tome da li će deo navedene dokumentacije pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond, po službenoj dužnosti.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21001 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom “ Za konkurs“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs