banner-image
banner-image

I ove godine državne njive investitorima na 30 godina

Vlada Srbije donela je, i ove godine, uredbu po kojoj će se državne njive davati u zakup investitorima na 30 godina. Nije poznato koliko je ugovora na osnovu lanjske uredbe potpisano nakon odluka lokalnih samouprava da se poljoprivredno zemljište dugoročno da ulagačima, koliko je oranica dato, kolika je vrednost planiranih investicija, to jest kakvi su efekti postignuti donošenjem ovog dokumenta.

Elem, i ovogodišnja Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa podrazumeva pola miliona evra ukupne investicije, iste uslove kao lanjske, jednaka ekonomska očekivanja…

Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na period do 30 godina ima pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

Potrebno je da dostavi investicioni plan, koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

Kako se navodi, opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva (objekte i opremu), a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, od čega minimum ulaganja u prerađivačke kapacitete iznosi 500 evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom. U prvoj godini mora se realizovati najmanje 30 odsto investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Osim opštih, definisana su i posebna merila za ocenu investicionog plana. Gledaće se, naime, reference podnosioca zahteva, odnosno njemu povezanih lica ukoliko su navedena u investicionom planu (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl).

Zatim vrsta i iznos investicije ukupno, odnosno po hektaru, pri čemu je minimalan iznos prihvatljivih investicionih ulaganja po hektaru za investicije za koje je predviđen zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u površini koja se odnosi na celokupnu površinu:

  1. do 200 hektara 3.000 evra,

  2. više od 200 do 400 hektara 4.000 evra,

  3. više od 400 do 600 hektara 5.000 evra,

  4. više od 600 do 800 hektara 6.000 evra,

  5. više od 800 do 1.500 hektara 7.000 evra,

  6. više od 1.500 hektara 8.000 evra.

Imaće se u vidu i predviđeni broj novozaposlenih radnika na neodređeno vreme, doprinos investicije poboljšanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, odnosno poljoprivredno-prerađivačke industrije, udeo domaćih dobavljača u realizaciji investicije, prihvatljivost investicije sa aspekta zaštite životne sredine…

Vodiće se računa o tome da se investicija ne odnosi isključivo na ulaganje u izgradnju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, sadnju vinograda i voćnjaka, izgradnju ribnjaka, kao i proizvodnju ratarskih useva ako će biti predmet prometa na slobodnom tržištu. Ti usevi mogu biti upotrebljeni za ishranu grla stoke kada se radi o ulaganjima u sektor poljoprivrede u smislu ove uredbe, odnosno ulaganja u oblasti unapređenja genetskog potencijala u stočarstvu.

Gledaće se i u kojoj meri investicija utiče na povećanje obima izvoza, koji je njen doprinos razvoju jedinice lokalne samouprave, te ekonomske koristi za Republiku Srbiju u smislu neto efekta javnih prihoda i državnih davanja svih oblika na svim nivoima.

Saglasnost na predloženi investicioni plan daje Vladina komisija, ako oceni da su ispunjeni svi uslovi iz ove uredbe. Ako Komisija ne da saglasnost na investicioni plan, preko ministarstva o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Ukoliko Komisija da saglasnost na investicioni plan, ministarstvo dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zemljište koje je predmet zahteva, kopiju zahteva sa kopijom dokaza da je podnosilac zahteva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da je u aktivnom statusu, kopiju investicionog plana, kao i saglasnost Komisije na investicioni plan, uz predlog mera za realizaciju zakupa i o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Odluku o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini donosi skupština jedinice loklane samouprave u roku od 30 dana od dana prijema dokaza da investitor ima registrovano gazdinstvo u aktivnom statusu.

Komisija od tri ministra i dva člana po izboru Nedimovića

Komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede i obavezno je čine ministar nadležan za poslove poljoprivrede, ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove privrede, kao i najmanje još dva člana koje imenuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede može odrediti i dva člana za postupanje po konkretnom zahtevu, koji mogu biti predstavnici jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi zemljište obuhvaćeno zahtevom ili predstavnici autonomne pokrajine.

S. G. 

{download}141{/download}