banner-image

Za vino i pečurke bespovratno 30 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat ya poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini čiji je cilj ulaganje u novu opremu,  radi  povećanja prihoda  na poljoprivrednim gazdinstvima  i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara. Visina bespovratnih  sredstava utvrđuje se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara, odnosno 2.750.000,00 dinara za lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada,  mlađe od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća. Podnosilac može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za  nabavku inoks sudova za vino, vinifikatora, univerzalnih posuda za vino, uređaja za kontrolisanu fermentaciju i hladnu stabilizaciju vina, parnih generatoria za sterilizaciju opreme i sudova i uređajia za pranje, drvenih sudova i burićia za barikiranje, filteria, muljača, pumpa, centrifugalnih separatora, sistema za ubacivanje azota, pneumatskih presa, uređaja za zatvaranje ambalaže – ručnih i automatskih sa pripadajućom opremom, linija za punjenje i etiketiranje uz odgovarajuću opremu, punilica, etiketirki i čepilica, postolja za drvenu barik burad i opreme za transport u sklopu vinarije. Takođe i za nabavku opreme za proizvodnju i preradu pečuraka.

Pravo da konkurišu imaju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, kao i pravna lica, odnosno privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.06.2018. godine.

(Agrosmart)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka na teritoriji ap vojvodine u 2018. godini“ ili lično ‒ u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se pozivom na broj 021/456-267; od 10 do 14 časova. Konkurs se može preuzeti u elektronskoj formi na web adresi: www.psp.vojvodina.gov.rs.