banner-image

Bespovratno 135 miliona za pošumljavanje Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu.  Cilj ovog Konkursa je povećanje šumovitosti Vojvodine, širenje mreže šumskih puteva, i unapređivanje rasadničke proizvodnje, a sufinansiraće se radovai na pošumljavanju – podizanju novih šuma i izgradnji šumskih puteva i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 135.100.000,00 dinara. Pri tome će za pošumljavanje, odnosno podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 174,00 hektara za sve oblike svojine biti izdvojeno do 25.100.000,00 dinara, za izgradnju šumskih puteva u ukupnoj dužini do 25 kilometara s jediničnom cenom do 4.000.000,00 dinara po kilometru biće izdvojen ukupan iznos do 100.000.000,00 dinara, a za unapređivanje rasadničke proizvodnje odobreno je do 10.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa  potrebnom dokumentacijom je do 31.8.2018. godine, odnosno do 15.6.2018. godine zavisno od toga za čega se konkuriše.

Prijave se mogu podneti poštom u zatvorenoj koverti s naznakom „Konkurs za Budžetski fond za šume 2018” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili lično u Pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade na istoj adresi (radnim danom 9-14 časova). Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 021/4881-852. ili na sajtu sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs)

(Agrosmart)