banner-image

Za komasaciju i uređenje njiva 44,5 miliona

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu.

Ovom Uredbom utvrđuje se vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, kao i druga investiciona ulaganja kao što su kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, komasacija, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, nabavka nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje, studijsko-istraživački radovi, programi i projekti, ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja.

U 2018. godini, pored novih investicionih i drugih ulaganja, na osnovu ovog programa biće isplaćena sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu  u visini do 44.564.496,30 dinara. Takođe će se isplatiti sredstva za komasaciju na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, u visini do 43.000.087,00 dinara. Biće isplaćen i preostali deo sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu i opreme za navodnjavanje na osnovu Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu u visini do 600.000,00 dinara.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu za nove i započete, odnosno izvedene radove, to jest investiciona i druga ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, obezbediće se u skladu sa namenama navedenim ovom programu, a prema dinamici priliva sredstava predviđenih za te namene.

Korisnik sredstava ovog programa može da bude: jedinica lokalne samouprave, fizičko lice, ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, naučnoistraživačka organizacija,    ustanova, privredno društvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika, zemljoradnička zadruga i javno vodoprivredno preduzeće.

 Raspodelu i dinamiku korišćenja sredstava uradiće Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, odnosno podnetih zahteva za korišćenje sredstava, u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Ministarstvo na osnovu prijave na konkurs utvrđuje ispunjenost propisanih uslova, sa licem koje je ispunilo uslove zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava, a posebno dinamika isplate sredstava i rešenjem vrši isplatu sredstava.

Korisnik sredstava koji ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje dužan je da novu opremu za navodnjavanje koristi u skladu sa predviđenom namenom, novu opremu za navodnjavanje ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje ili u zakup u roku od godinu dana od nabavke nove opreme za navodnjavanje za koju se ne izdaje garantni list, odnosno u roku od pet godina od nabavke nove opreme za navodnjavanje za koju se izdaje garantni list, svu dokumentaciju koja se odnosi na sredstva čuva najmanje pet godina od dana isplate sredstava.

Korisnik sredstava iz dužan je da vrati iznos sredstava koji je primio rešenjem  u slučaju neispunjavanja obaveza  na osnovu neistinitih ili netačnih podataka datih u prijavi ili na osnovu falsifikovanih dokaza koji su u vezi sa predmetom ostvarivanja prava na sredstva.

(Agrosmart)