banner-image
banner-image

Za kontrolu plodnosti zemljišta 115 miliona dinara iz budžeta

U toku je konkurs Uprave za poljoprivrednio zemljište za dodelu sredstava za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara i u visini učešća do 100% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na dobijanje sredstva za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta može da ostvari Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta: privredno društvo sa sedištem na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina  koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih poslova koji su propisani zakonom kojim se uređuju savetodavni i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede

Uslov je da je u okviru izvršene Kontrole plodnosti utvrdila osnovne parametre plodnosti zemljišta i to: reakciju zemljišta (vrednost pH), aktivnu i supstitucionu kiselost, vlažnost zemljišta, sadržaj slobodnog kalcijum karbonata, sadržaj organske materije (sadržaj humusa), sadržaj ukupnog azota koji može da bude utvrđen i računskim putem iz sadržaja organske materije, sadržaj lakopristupačnog fosfora u obliku P2O5 i sadržaj lakopristupačnog kalijuma u obliku K2O. 

Potrebno je da  je kontrola plodnosti izvršena za obradivo poljoprivredno zemljište od prve do pete katastarske klase, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi određenim u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za zemljište od prve do sedme katastarske klase, za parcele najmanje površine 0,1 ha, za jedan uzorak po parceli i/ili za dva uzorka po parceli (ako su u pitanju parcele sa zasadima voćarskih kultura i/ili vinograda), za najviše 10 uzoraka po poljoprivrednom gazdinstvu.

Kontrole mogu da se obave kod fizičkog lica koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na parcelama koje su u vlasništvu tih lica i upisane su u Registar, kao i kod zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) koji je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo i parcele uzete u zakup na kojima se vrši kontrola plodnosti upisao u Registar i čije gazdinstvo ima aktivan status.

Ovlašćena organizacija može da ostvari pravo na sredstva po pojedinim poslovima Kontrole plodnosti po jednom analiziranom uzorku za:

– izlazak na teren i uzorkovanje prosečnog uzorka zemljišta do 400 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

– laboratorijsku analizu uzorka do 1.100 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost,

– sačinjavanje i dostavu preporuke do 400 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijave na Konkurs se podnose zaključno sa 1.09.2018. godine.

O uslovima za konkurisanje za dobijanje ovih sredstava može se pogledati ovde.

(Agrosmart)