banner-image
banner-image

Zadrugama bespovratno od 7,5 do 60 miliona dinara

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija. 

Podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave mogu biti novoformirane zadruge, stare zadruge i složene zadruge.
Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava za novoformirane zadruge je 7.500.000,00, za stare zadruge 15.000.000,00 dinara i za složene 60.000.000,00 dinara.

Svi iznosi za realizaciju projekta uključuju i porez na dodatu vrednost. Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom.
Odobrena bespovratna sredstva će biti preneta na račun propisan za uplatu javnih prihoda jedinici lokalne samouprave, koja će ta sredstva preneti zadruzi na poseban namenski dinarski podračun kod Uprave za trezor

Cilj ovog konkursa je unapređenje zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti, kroz aspekt društvenih i socijalnih promena u ruralnim sredinama u kojima su zadruge značajan akter.

Razvoj sopstvenih prerađivačkih kapaciteta zadruga u preradi mleka i mesa, voća i povrća, industrijskog bilja, konditorskih proizvoda i slično, je preduslov kojim bi se omogućilo da se one ravnopravno uključe u tržište finalnih prehrambenih proizvoda.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom ovog programa su:
1. Osnivanje zadruga u sredinama gde one ne postoje ili su u prethodnom periodu ugašene.
2. Unapređenje sirovinske baze za povećanje proizvodnje mleka, mesa, voća, povrća i drugih biljnih proizvoda.
3. Inoviranje i tehničko-tehnološko opremanje zadruga.
4. Podsticanje međuzadružne saradnje i veći uticaj na lokalnu sredinu, kao i briga o ljudskim resursima.
5. Rast konkurentnosti zadruga korišćenjem novih tehnologija i naučnih znanja.
6. Korišćenje raspoloživih lokalnih resursa u funkciji ukupnog razvoja.
7. Usporavanje procesa migracija.

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje projektnih aktivnosti za nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada, kao i opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke, takođe i za nabavku opreme za preradu mleka i mesa. Finansiraće se i nabavka opreme za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća, kao i nabavka opreme za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada. 
Konkursnim sredstvima moći će i da se nabavi oprema za proizvodnju i preradu aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja, zatim mehanizacija i opreme za skladištenje i preradu žitarica i oprema za pčelarstvo.
Složene zadruge moći će da konkurišu za dobijanje sredstava za izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkusa do 15.08.2018. godine. 
Za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 15.09.2018. godine.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom, u jednom primerku treba dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošiljku, uz napomenu „Prijava za Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2018. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, poslati na adresu:

Vlada Republike Srbije
Kabinet ministra bez portfelja
zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća 
Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd

Program i Obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća (www.mbprr.gov.rs).
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: damir.taljai@mbprr.gov.rs i na telefon broj: 011/31 17 633.

(Agrosmart)