banner-image

Poziv investitorima za zakup njiva na 30 godina

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavila je danas, 14. avgusta 2018. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa. Podsetimo, prema toj uredbi pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini daje se na period do 30 godina.

Na poziv mogu da se jave zainteresovana pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu da dostave investicioni plan koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, ili poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

Ulaganja u sektor poljoprivrede u smislu ove uredbe jesu ulaganja u oblasti unapređenja genetskog potencijala u stočarstvu koje podrazumeva ulaganja u nabavku kvalitetnog priplodnog materijala (živa stoka, seme, embrioni) čistih rasa domaćih životinja, namenjenih za dalju reprodukciju, s odgajivačkim vrednostima većim od proseka kontrolisane populacije u Republici Srbiji.

Merila za ocenu investicionog plana za ulaganja su da li se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva (objekte i opremu), a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, od čega minimum ulaganja u prerađivačke kapacitete iznosi 500 evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje 30 odsto investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Ulazak u posed može biti sukcesivan, a najkasnije u roku od pet agroekonomskih godina od dana donošenja odluke o pravu prvenstva zakupa. Agroekonomska godina počinje 1. novembra tekuće godine i završava se 31. oktobra naredne godine.

Jedan od uslova za ocenu investicionog plana su vrsta i iznos investicije ukupno, odnosno po hektaru, pri čemu je određen minimalan iznos prihvatljivih investicionih ulaganja po hektaru. Za investicije na površini do 200 hektara 3.000 evra, više od 200 do 400 hektara 4.000 evra, više od 400 do 600 hektara 5.000 evra,  više od 600 do 800 hektara 6.000 evra, više od 800 do 1.500 hektara 7.000 evra, – više od 1.500 hektara 8.000 evra.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije je 13. septembar 2018. godine.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini” / za Komisiju za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta/. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je: Marko Majstorović, kontakt telefon: 011/328-24-35, email: marko.majstorovic@minpolj.gov.rs.

Kompletan tekst Javnog poziva može se pogledati ovde.

S. Kuprešanin