banner-image

Vojvođani dobijaju rešenja o naknadi za odvodnjavanje

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o vodama iz 2016. godine,  obračun i zaduženje obveznika plaćanja naknade za  odvodnjavanje od fizičkih lica povereno je JVP „Vode Vojvodine“. Do stupanja na snagu tog Zakona, ove poslove obavljala je Poreska uprava. Prilikom primopredaja predmeta između Poreske uprave i JVP „Vode Vojvodine“  preneto je ukupano stanje duga, preplata i obračunate kamate zaključno sa 31.12.2016.

Ovih dana obveznici naknada dobijaju rešenja za poslednja tri kvartala 2018, ali i obaveštenje o eventualnim dugovanja za period kada je to radila Poreska uprava (od početka 2011. do kraja 2016. godine).

Međutim,  JVP ,,Vode Vojvodine“ za taj period ne poseduje evidenciju o uplatama pa se zahtev za usaglašavanje stanja i osporavanje  duga koji smo naveli možete podneti  samo ukoliko korisnici imaju uplatnice iz tog perioda. 

Napominjemo da bi naknadu trebalo platiti u roku od 15 dana, od dana prijema. Posle tog roka zaračunava se zakonska kamata pa se dešava da korisnici izmire osnovni dug, a ostane im kamata koja stvara novi dug.

Korisnicima su na raspolaganju sledeći brojevi telefona: 0800 21 21 21 (besplatani pozivi iz fiksne mreže MTS), 021 4881 – 590, 4881 – 592, 4881 – 539 i 4881 – 433.

(Agrosmart)