banner-image

Pokrajina s 80 miliona finansira opremanje stočarskih farmi

Pokrajinski sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u Ap Vojvodini u 2019. godini

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Vojvodini. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva (posebne kategorije), za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.200.000,00 dinara, odnosno 2.500.000,00 dinara za posebne kategorije.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, takozvanu nultu kontrolu.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1. Opremanje govedarskih farmi:  Boksevi za smeštaj muznih krava;  boksevi za smeštaj tovnih junadi,  podovi za ležišta,  pojilice,  termo pojilice,  električne pastirice,  ventilacija,  muzilice,  sistemi za mužu,  laktofrizi,  kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačni i grupni).

 2. Opremanje svinjarskih farmi:  boksevi za prašenje,  uklještenje,  prostirke, podovi za staje,  grejne ploče, sistem grejanja,  boksevi za prasad,  boksevi za tov svinja (sa hranilicom),  oprema za ishranu,  ventilacija

 3. Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:  pojilice,  termo-pojilice,  električne pastirice,  oprema za ishranu,  muzilice,  sistemi za mužu,  laktofrizi

 4. Opremanje živinarskih farmi:  oprema za ishranu,  pojilice,  linija napajanja,  ventilacija,  paneli za hlađenje,  oprema za grejanje,  oprema za sortiranje jaja,  oprema za pakovanje jaja,  oprema za čuvanje jaja,  oprema za uzgoj i držanje koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja

 5. Nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu  ekstruder,  mlin čekićar,  mešaona,  peletirka,  balirka za seno

 6. Oprema za izđubravanje  skreperi i separatori,  uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka,  pumpe za pražnjenje tankova,  separatori za osoku i tečni stajnjak,  specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka,  prateća oprema za polutečni i tečni stajnjak.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj vrsti životinja. Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju  manje od 20 goveda,  manje od 150 ovaca ili koza,  manje od 30 krmača,  manje od 100 tovljenika,  manje od 4000 brojlera.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.03.2018. godine.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom treba dostavljati poštom n adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANjE FARMI U 2019.GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

(Agrosmart)