banner-image

Subotica subvencioniše kamatu za kredite poljoprivrednika

Subotica je raspisala javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava, uz učešće Grada u sufinansiranju dela kamate. Krediti će se odobravati na period od 12 meseci.

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 2.500.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada. Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 100.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 500.000,00 dinara, sa rokom otplate 12 meseci.

Ukupna kamata je 7,5% godišnje (fiksna), od toga 6,5% godišnje subvencioniše Grad Subotica, a 1% godišnje plaća korisnik kredita. Naknada za odobravanje kredita se ne plaća!

Način otplate kamate je mesečno ili tromesečno u skladu sa anuitetnim planom otplate, a način otplate glavnice je mesečno, tromesečno ili šestomesečno u skladu sa anuitetnim planom otplate. Naknade za prevremenu otplatu kredita nema, a naknada za izmenu uslova kredita na zahtev Korisnika kredita je 2% jednokratno, minimum 4.000 RSD. Banka sa kojom je Grad zaključio sporazum je: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Bulevar oslobođenja 80.

Podnosiocu zahteva (korisniku kredita) može se odobriti samo jedan kredit po ovom Javnom pozivu.

Uslovi koje registrovana poljoprivredna gazdinstva treba da ispune su: da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice.

Tekst javnog poziva objavljen je na internet stranici Grada Subotice www.subotica.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na telefon 024/626-871.

(Agrosmart)