banner-image

Kredit do 40.000 evra za izgradnju silosa i hladnjača

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2019. godini.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
– minimalni iznos kredita 10.000 evra,
– grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
– rok otplate 36 meseci, 
– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa. Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i odgovarajuću dokumentaciju. Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

 Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs“
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

{download}180{/download}

(Agrosmart)