banner-image

Vojvodina daje 153 miliona dinara za pošumljavanje

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu.

Cilj Konkursa je povećanje šumovitosti AP Vojvodine, unapređivanje otvorenosti šuma, i unapređivanje rasadničke proizvodnje. Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i dodela sredstava za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala. 

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 153.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama: 
1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

 za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;

 za pošumljavanje mekim lišćarima do 120.000,00 dinara po hektaru;

 za pošumljavanje bagremom do 100.000,00 dinara po hektaru. Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;

za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru; Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 18.000.000,00 dinara. Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.). 

Podnosioci prijava mogu konkurisati za sredstva iz ovog konkursa ako do sada nisu dobijali budžetska sredstva za istu namenu i istu lokaciju i ako nemaju neizmirenih ili neregulisanih obaveza po programima i ugovorima iz prethodnih godina.

Za poslove iz tačke 1. mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu s propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal. Minimalni broj sadnica po hektaru (ako nije određen planom gajenja u osnovi gazdovanja šumama, projektom pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i drugim posebnim projektima) za tvrde i plemenite lišćare jeste 1.500 komada, za vrbu – 1.000 komada i za topolu –275 komada. 

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3. zaključno sa 30.08.2019. godine, a za tačku 2. zaključno sa 25.04.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).
(Agrosmart)