banner-image

Šljivinu osu treba suzbijati u stadijumu larve

Šljivine ose Hoplocampa  minuta – crna i Hoplocampa  flava- žuta ,izazivaju najveće štete u stadijumu larve. One se ubušuju u tek zametnute plodove i hraneći se njima prouzrokuju oštećenja I otpadanje. Prisutne su svake godine.

U toku godine imaju jednu generaciju, a prezimljavaju u zemljištu u stadijumu larve. Imago se pojavljuje kada se ostvare određeni vremenski uslovi , a to je kada se temperature zemljišta na 5-10 cm  dubine podigne na 10⁰C. Pojava imaga se obično poklapa sa fazom bubrenja pupoljaka ili sa fazom cvetanja. Najveća brojnost šljivinih osa je u vreme cvetanja (faza BBCH skale 65-69).

Naseljavaju razvijene cvetove, ženka pravi džep sa spoljašne strane čašičnog listića ili poluotvorenog cveta i položi jedno jaje. Embrionalno razviće u zavisnosti od temperature traje od 6-12 dana. Larva grize tkivo ploda i prelazi iz jednog u drugi plod , a to znači da jedna gusenica  napada  4-5 plodova. Ona završava svoj razvoj i padne zajedno sa plodićem na zemlju , ili se spušta na zemlju po niti. U zemljištu prezimljava na dubini oko 10 cm. Pravi čauru na koju lepi delove zemlje i  peska. Na proleće se pretvra u lutku i imago.

Suzbijanje je najefikasnije u stadijumu larve, tj. u vreme njihovog piljenja. Veoma je važno da se u stadijumu imaga ne vrši primena insekticida zbog pčela.  Zato u periodu  precvetavanja šljive, kad opadaju latice, (pčele su završile svoju aktivnost) treba  primeniti insecticide I to na bazi: fenitrotiona, deltametrina, azinfos metila I dr.

Izvor:PSS AP Vojvodine