banner-image

Naturalna razmena merkantilnog kukuruza za tovnu stoku

Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za naturalnu razmenu do 5.445 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovnih svinja, odnosno tovne junadi.

Naturalna razmena će će se realizovati sa fizičkim licima nosiocima registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i nalaze se u aktivnom statusu. Takođe i sa pravnim licima -zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima, koji moraju biti registrovana u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 01.46-uzgoj svinja, ili 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Pariteti u naturalnoj razmeni su:

1)  8,6156 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovnih svinja

2) 15,6863 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi

Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu stoku je: prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih  zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Kvalitet tovne stoke koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene je: Tovne svinje moraju odgovarati Pravilniku o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa („Sl. list SFRJ”, br.2/85; 12/85 i 24/86), mesnate tovne svinje telesne mase 95-110 kg. Tovna junad moraju odgovarati Pravilniku o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje („Sl. list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), 450-500 kg telesne mase.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po fizičkom licu-gazdinstvu je do 100.000 kg, maksimalna količina merkantilnog kukuruza za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike je do 400.000 kg, u skladu sa količinom stoke koju planiraju da isporuče-skladište za Direkciju.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati fizička lica u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovnih svinja minimum 100 komada, ili tovne junadi minimum 10 komada. Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje 1.000 tovnih svinja, ili 100 tovne junadi.

Pravna odnosno fizička lica ne mogu konkurisati za obe vrste tovne stoke.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po dostavljanju sredstava obezbeđenja, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok isporuke tovnih svinja je do 5 (pet) meseci, odnosno do 9 (devet) meseci za tovnu junad od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza, na paritetu utovareno u vozilo primarnog proizvođača, u proizvodnom objektu-farmi.

Sredstva obezbeđenja isporuke tovne stoke su: dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu primarnog proizvođača u visini vrednosti ugovora, ili bankarska garancija (pravna lica), i pet (5) blanko potpisanih registrovanih menica za pravna lica. 

Ukoliko Direkcija ne preuzme tovnu stoku u utvrđenim rokovima, primarni proizvođač će sa Direkcijom zaključiti ugovor o skladištenju, čuvanju i zanavljanju tovne stoke (tovnih svinja, odnosno tovne junadi). 

Sredstva obezbeđenja skladištenja, čuvanja i zanavljanja su: dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu primarnog proizvođača u visini vrednosti ugovora, ili bankarska garancija (pravna lica), i pet (5) blanko potpisanih registrovanih menica za pravna lica. 

Ugovorom o skladištenju, čuvanju i zanavljanju tovne stoke biće precizirane ugovorne obaveze primarnih proizvođača. Takođe, biće utvrđeno da proizvođači po pisanom nalogu Direkcije moraju isporučiti tovnu stoku ugovorene količine, kvaliteta, genetske strukture, sukcesivno u skladu sa proizvodnim ciklusom. 

Tovna grla moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Primarni proizvođači koji su zaključili ugovor po Javnom pozivu za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku od 10.12.2018 godine, nemaju prava učešća na ovom Javnom pozivu.

Prednost prilikom izbora proizvođača imaju proizvođači sa većim stočnim fondom i proizvođači koji se pisanom izjavom obavežu da će po isteku proizvodnog ciklusa potpišu ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavljanju tovne stoke (obrazac 4).

Rok za dostavljanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 22.04.2019. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu stoku“, na adresu:  REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

Tekst javnog poziva  može se preuzeti na sajtu Republičke direkcije za robne rezerve.

(Agrosmart)