banner-image

Zaštita breskve i nektarine od smotavca i gljivičnih infekcija

Na području Srbije breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama razvoja plodova do faze drugo opadanje plodova.

Faza razvoja

Breskvin smotavac (Cydia molesta) je veoma značajna štetočina u proizvodnji voća na našim prostorima. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove. Prisustvo ove štetočine u plodovima voća može da ograniči izvoz, jer je breskvin smotavac karantinska štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće.

Vizuelnim pregledima zasada bresaka i nektarina registruje se prisustvo položenih jaja ove štetočine na naličju listova kao i prisustvo ispiljenih larvi. U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca.

Jaje breskvinog smotavca

U cilju suzbijanja breskvinog smotavca preporučuje se primena insekticida Pyrinex 25CS (hlorpirifos) u koncentraciji 0,25 odsto.

U ovoj fazi zametnuti plodovi su osetljivi na infekciju gljivom prouzrokovačem pepelnice breskve(Sphaerotheca pannosa var. persicae). Takođe, formirana lisna masa je osetljiva na infekciju gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju sprečavanja infekcija od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida Akord (tebukonazol)  u dozi 0,75 l/ha i Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (ditianon) u dozi 0,75 kg/ha.

Izvor:PIS