banner-image

Otkrivanje estrusa i optimalno vreme osemenjavanja krava

Autor: Dr Igor Prka spec. dr vet, Centar za veštačko osemenjavanje „Toplek“

 

Da bi se uspešno pripustile krave i junice značajno je posmatrati ih kada su u pravom estrusu.

Istraživanja su pokazala da plotkinje pokazuju više seksualne aktivnosti tj. znakove estrusa u toku noći nego u toku dana.

Aktivnost pre estrusa ima tendenciju da se pojavi u bilo koje dana ili noći.

Oko 70% svih pravih estrusa ima tendenciju da se pojavi između 6 sati po podne i 6 sati ujutro. Najneproduktivnije doba dana za otkrivanje pravih estrusa je u toku podneva.

Osoba koja otkriva estrus kod krava i junica mora dobro znati znake estrusa. Jedini znak estrusa koji je precizan je stajanje kod zaskakivanja (slika 1).

Slika 1. Stajanje kod zaskakivanja

Međutim, neophodno je posmatrati i sekundarne znake estrusa kao što je: nervozno ponašanje, mukanje, trešenje glavom, prijateljski odnos prema ljudima, zadržavanje mleka, naslanjanje glave na telo druge krave (slika 2), njuškanje ljudi i drugih životinja, pokušaj naskakivanja drugih životinja, otok vulve i ispuštanje sluzi iz vulve.

Posmatranje ovih sekundarnih znakova je u stvari opomena stočaru da pokaže više pažnje životinji do pojave glavnih znakova estrusa a to je ustvari stajanje kod naskakivanja drugih životinja.

Vođenje evidencije i zapisivanje svih datuma u kalendaru ili kartonu za osemenjavanje je veoma važno. Proveravanje podataka je takoreći svakodnevno kako bi se otkrile životinje koje treba posmatrati za pojavu znakova estrusa određenog dana.

Potrebno je obratiti pažnju i na one krave i junice nakon 3 i 6 nedelja nakon onog estrusa kada su osemenjene.

Vremenski, posmatranje treba da traje oko 25 minuta, 2 do 3 puta dnevno. Životinje treba posmatrati kada se njihova pažnja ne skreće ničim drugim, nekim aktivnostima kao što su muža, hranjenje, čišćenje.

Velika većina životinja za koje se iznosi da nisu pokazale znake estrusa jednostavno nisu pravilno posmatrane, a da su one zapravo bile u estrusu!

Oko 90% krava koje su zdrave imaju najmanje dva estrusna ciklusa pre 50 dana nakon teljenja. Sigurno je da svaki estrus koji nije uočen a prošlo je više od 100 dana od poslednjeg teljenja, nosi sa sobom ekonomske gubitke u proizvodnji mleka, dodatne ishrane, troškova radnika, gubitka životinja za zamenu i dr.

Slika 3: Prirodni pripust

U prirodnim uslovima (slika 3), kada su na livadama zajedno bik i plotkinje, otkrivanje estrusa nije problem jer i samo prisustvo bika, feromoni (mirisne supstance), koje otpušta bik, vrlo stimulativno deluju i čak pojačavaju spoljne znake estrusa krava. Plotkinja u estrusu, pak, sa svoje strane, pored tipičnih znaka polnog žara, luči mokraćom i estrogen (hormon odgovoran za polno ponašanje) i tako stimuliše bika.

Sasvim je druga situacija u stajama u kojima su plotkinje stalno vezane. Tu nema jasno izraženih promena u ponašanju životinja (na pr. naskakivanje – refleks stajanja) ali se zato znatno lakše otkrivaju drugi znaci polnog žara: estralna sluz, otok vulve (u estrusu su znatno povećane, a kod simentalske rase s obzirom da sluzokože vulve nije pigmentirana, može da se oceni i stepen crvenila vulve), i ako se raširi vulva, crvenilo i vlažnost sluzokože vagine (slika 4).

Slika 4: Crvenilo i vlažnost sluzokože vagine

Postoji nekoliko jednostavnih metoda za otrkivanje krava i junica u polnom žaru:

ispitivanje refleksa stajanja. Plotkinja u estrusu ispoljava refleks stajanja (slika 5). Životinja dozvoljava da je zaskoče, a pri tom pritisak koji nastaje u krnoslabinskom predelu, nadražuje splet nerava (iz kičmene moždine), koji između ostalog, inervišu i polni trakt i koji prenose ili odaju senzitivne nadražaje. Tako se uspostavlja za kravu u estrusu tipično koitalno ponašanje – ritmičko uvijanje leđa i sklanjanje repa u stranu.

masaža klitorisa (slika 6), može takođe da dovede do ritmičkog – koitalnog uvijanja leđa i uspostavljanja refleksa stajanja kod plotkinje koja već pokazuje znake estrusa. Masaža počinje u donjem uglu vulve, između dva prsta (palca i kažiprsta) blagim, nikako naglim i grubim pokretima. U donjem uglu vulve, sa unutrašnje strane, nalazi se klitoris koji sprovodi dalje nervnim putem uspostavljane nadražaje.

Rezultati steonosti su najbolji ako se plotkinja osemeni 12-18h od početka estrusa!

Koliki se značaj pridaje otkrivanju estrusa plotkinja, pokazuje i primena čitavog niza tzv. pomoćnih sredstava, koja se koriste u svetu, za otkrivanje krava i junica u estrusu.

pregled spekulumom (instrument kojim se može otkriti pataološki sadržaj u reproduktivnom traktu.

progesteronski test, utvrđivanje koncentracije graviditetnog hormona, progesterona.

aparat za merenje električnog otpora vaginalne sluzi, različite vrednosti el.otpora u fazi estrusa i van polnog žara.

bik probač

čin bal, kamar sistem, matmaster (indikatori različitih boja, koja se lepe za krsta i pri zaskakivanju obeleže životinju u estrusu.

tel tail, specijalna pasta, dužine oko 20 cm, i širine od 5 do 8 cm, koja se stavlja plotkinjama na koren repa.

pedometar, merač koraka, krava u estrusu više trči od one koja nije u estrusu.

dresirani psi, otkriju oko 80% krava u estrusu.

Treba reći, da pored svih pomoćnih sredstava iskusan i uvežban radnik je nezamenjiv na poslovima otkrivanja estrusa krava!

Najbolji rezultati se postižu kada se krava osemeni ili pripusti u drugoj polovini estrusa. Teškoće nastaju onda kada se ne zna tačan početak estrusa.

U praksi se savetuje da se krave i junice koje su otkrivene u estrusu ujutro, pre 8 časova, osemene istog dana, krajem dana, a sve ostale koje tokom dana pokažu simptome estrusa treba osemeniti tokom narednog prepodneva.

Puna ekonomska dobit zapata može se postići ukoliko su postignuti približni reproduktivni parametri:

– da se kod 85% krava estrus pojavi 60 dana posle teljenja

– da oko 70% krava koncipira od prvog osemenjavanja

– da se ostvari indeks utrošak semena od 1,6 doza po osemenjenoj kravi

– da je procenat problematičnih krava manji od 10 %

– da je procenat krava sa tihim estrusom manji od 15%

– da je servis period kraći od 100 dana

– da je međutelidbeno vreme 12-13 meseci (385 dana).